Regelverk

LOV OG REGLEMENTER

 

MED VEDTAK MARS 2017


TRYKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON

I N N H O L D

1. NORSK JERNBANE IDRETTSFORBUNDS LOV..............................................................

1.1  Formål.........................................................................................................................

1.2  NJIFs tegn etc..............................................................................................................

1.3  Medlemskap.................................................................................................................

1.4  Deltagelse i JM............................................................................................................

1.5  Kontingent og støtteordninger.....................................................................................

1.6  Medlemsforpliktelser..................................................................................................

1.7  Forbundstinget.............................................................................................................

1.8  Innkalling til forbundsting............................................................................................

1.9  Forbundstinget skal:....................................................................................................

1.10  Forbundsstyret ‑ arbeidsutvalget..............................................................................

1.11  Særutvalgene.............................................................................................................

1.12  Lagstyrene.................................................................................................................

1.13  Lovendringer..............................................................................................................

1.14  Oppløsning.................................................................................................................

2. REGLEMENT OG BESTEMMELSER FOR NORSKE MESTERSKAP...............................

2.1  Alminnelige bestemmelser...........................................................................................

Vinterutvalget...........................................................................................

2.2  Ski..............................................................................................................................

2.3  Rinkbandy...................................................................................................................

2.4  Skøyter......................................................................................................................

Sommerutvalget......................................................................................

2.5  Friidrett.....................................................................................................................

2.6  Terrengløp................................................................................................................

2.7  Skogsløp....................................................................................................................

2.8  Orientering.................................................................................................................

2.9  Sykkel........................................................................................................................

2.10  Svømming..................................................................................................................

Skytterutvalget.........................................................................................

2.11  Skyting.....................................................................................................................

Hobbyutvalget..........................................................................................

2.12  Sjakk........................................................................................................................

2.13  Bridge.......................................................................................................................

2.14  Foto..........................................................................................................................

Bordtennisutvalget...................................................................................

2.15  Bordtennis................................................................................................................

Bowlingutvalget........................................................................................

2.16  Bowling.....................................................................................................................

Golfutvalget.............................................................................................

2.17  GOLF........................................................................................................................

Arbeidsutvalget........................................................................................

2.18  NSB-marsj................................................................................................................

3  KAMP‑, PROTEST‑ OG APELLREGLEMENT I FOTBALL...............................................

3.1.0 Kampreglement.....................................................................................................

3.1.1 Jernbanemesterskapet. (JM).................................................................................

3.1.2. Spilleberettigelse..................................................................................................

3.1.3 Spillesystem.........................................................................................................

3.1.4 Spilletid.................................................................................................................

3.1.5. Dommerkort.........................................................................................................

3.2. Protest og appellkomite.............................................................................................

4  KAMP‑ OG PROTESTREGLEMENT HÅNDBALL............................................................

4.1  Kampreglement...........................................................................................................

4.1.1  Aktive ‑ bedriftsidrettsutøvere...............................................................................

4.1.2  Jernbanemesterskap............................................................................................

4.1.3 Økonomi...............................................................................................................

4.1.4  Spilleberettigelse..................................................................................................

4.1.5  Spillesystem........................................................................................................

4.1.6  Terminliste ‑ Dommere.........................................................................................

4.1.7  Drakter................................................................................................................

4.2  Protestreglement......................................................................................................

4.2.1  Protester..............................................................................................................

4.2.2  Protestkomité.......................................................................................................

5.  STRAFFEREGLEMENT................................................................................................

5.1  Forgåelser.................................................................................................................

5.1.1  Generelt...............................................................................................................

5.1.2  Bekjentgjørelse....................................................................................................

5.1.3  Forgåelse.............................................................................................................

5.1.4  Straff...................................................................................................................

5.1.5  Foreldelse............................................................................................................

5.2  Håndhevelse...............................................................................................................

5.2.1 Saksbehandlingen.................................................................................................

5.2.2 Suspensjon...........................................................................................................

5.2.3 Organisasjonsleddenes kompetanseområde...........................................................

5.2.4  Inngripen av organisasjonsledd.............................................................................

5.3  Overprøving...............................................................................................................

5.3.1  Krav om overprøving............................................................................................

5.4  Alminnelige bestemmelser...........................................................................................

5.4.1  Ikrafttredelse........................................................................................................

5.4.2  Bekjentgjøring......................................................................................................

5.4.3 Gjenopptakelse.....................................................................................................

5.4.4 Benåding...............................................................................................................

6. STANDARD LOV FOR JERNBANEIDRETTSLAG...........................................................

7. ÆRESMEDLEMMER OG HEDERSTEGN.......................................................................

7.1 Æresmedlemmer..........................................................................................................

7.2 Hederstegn tildelt utenlandske personer...................................................................

7.3 Hederstegn tildelt innenlandske personer..................................................................

7.4 Innsatsmerke tildelt utenlandske personer.................................................................

7.5 Innsatsmerke tildelt innenlandske personer................................................................

 

 


1 NORSK JERNBANE IDRETTSFORBUNDS LOV

Vedtatt på ekstraordinært forbundsting 30. januar 1949 med senere endringer.

 

1.1 Formål

Norsk Jernbane Idrettsforbund (NJIF) er stiftet 18.11.45 og er en politisk nøytral organisasjon.

 

Forbundets formål er å lede de forskjellige aktiviteter, være med å tilby fysisk trivsel, og skape et sosialt og godt jernbanemiljø.

 

Dette formål søkes nådd i samarbeid med Norges Idrettsforbund, Norges Bedriftsidrettsforbund, jernbaneidrettsforbund i andre land og ledelsen ved Jernbaneverket, NSB og eventuelt andre arbeidsgivere som bidrar med midler til driften av NJIF.

 

1.2 NJIFs tegn etc.

Farger: NJIFs farger er RØDT, GRØNT OG HVITT.

 

Forbundsmerket:      

NJIFs forbundsmerke tildeles:

 

1. Medlemmene av forbundsstyret.

2. Vararepresentanter til forbundsstyret.

3. Medlemmene av særutvalg.

 

Æresmedlemskap

Æresmedlemskap innstilles av forbundsstyret og godkjennes på Forbundstinget.

Æresmedlemskap kan bare gis til personer som har mottatt Hederstegnet.

 

Hederstegn

NJIFs Hederstegn tildeles personer som har gjort seg særlig fortjent til det.

 

Kandidater til Hederstegnet kan foreslås overfor forbundsstyret av lag, utvalg eller enkeltmedlemmer. Alle forslag på kandidater til Hederstegnet skal være skriftlige, begrunnede og skal gi en klar og saklig fremstilling av kandidatens kvalifikasjoner.

 

Forbundsstyret foretar nødvendig vurdering av forslagene og gjør ved alminnelig flertallsbeslutning endelig vedtak, samt sørger for tildeling ved passende anledninger.

Hederstegnet kan i ekstraordinære tilfeller, etter enstemmige beslutninger av forbundsstyret, tildeles utenlandske personer.

 

Innsatsmerke

NJIFs Innsatsmerke er innstiftet 31.1.76 etter vedtak på forbundstinget.

 

Innsatsmerke kan etter forslag, vurdering og vedtak tildeles medlem eller person som:

 

-     gjennom mange år har gjort en god innsats i sitt lag eller i forbundet, som idrettsutøver og/eller tillitsmann, eller som har representert sitt lag eller forbundet på en utmerket måte og ved sitt eksempel og sin innsats har fremmet jernbaneidretten lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

-     etter spesielle prestasjoner lokalt, nasjonalt eller internasjonalt har gjort seg fortjent til en spesiell hedersbevisning.

-     har virket på en særlig positiv måte overfor jernbaneidretten.

 

Dette kan også gjelde utenlandske personer.

 

Kandidater til Innsatsmerke kan foreslås overfor forbundsstyret av lag, utvalg eller enkeltmedlemmer. Alle forslag på kandidater til Innsatsmerke skal være skriftlige, begrunnede og skal gi en klar og saklig framstilling av kandidatens kvalifikasjoner. Forbundsstyret foretar nødvendig vurdering av forslagene og gjør ved alminnelig flertallsbeslutning endelig vedtak, samt sørger for tildeling ved passende anledninger.

 

Gaver

Forbundsstyret har fullmakt til å dele ut gaver til lag og enkeltpersoner ved passende anledninger.

 

 Diplom

 NJIFs diplom tildeles:

 

-        personer som tildeles hederstegnet

 

Forbundsstyret kan dessuten dele ut diplomet ved særlige anledninger.

 

1.3 Medlemskap

Alle foreninger som driver organisert idretts- og/eller hobbyvirksomhet innen 

- Bane NOR SF (inklusive Rom eiendom) 

- NSB Persontog AS (NSB Øst, NSB Nord, NSB Vest og NSB Sør) 

- Norske Tog (underlagt Samferdselsdepartementet) 

- Reiseplan og billett AS (underlagt Samferdselsdepartementet) 

- Togvedlikehold AS (underlagt Samferdselsdepartementet) 

- Cargo Net AS 

- Nettbuss AS 

- Trafikkservice AS 

- NSB Anbud AS 

- Jernbanedirektoratet 

- heleide datterselskaper av Bane NOR og NSB Persontog AS, for eksempel Gjøvikbanen AS 

skal automatisk kunne bli medlem. 

Alle foreninger som driver organisert idretts- og/eller hobbyvirksomhet innen 

- datter selskaper, datter-datter selskaper osv. hvor Bane NOR AS, NSB Persontog AS, Norske Tog, Reiseplan og billett AS, Togvedlikehold AS og Jernbanedirektoratet er majoritetseiere 

- andre institusjoner direkte knyttet til jernbanens virksomhet, så som 

Jernbanepersonalets Bank og Forsikring og Statens jernbanetilsyn (underlagt av Samferdselsdepartementet) 

- andre selskaper med hovedvekten av sin aktivitet knyttet til jernbanens virksomhet, men eid av/underlagt andre, for eksempel 

Samferdselsdepartementet 

- andre jernbaneoperatører 

kan av forbundsstyret tas opp eller slettes som medlem. 

NJIFs Lov og reglementer 

Søknad fulgt av lagets medlemstall og lagets lov sendes forbundsstyret. Dette treffer bestemmelse om opptaking og godkjenning av lagets lov og navn. 

Lagene melder de medlemmer som er 

- tilsatte i daglig virke (deltidsansatte velger selv hvor de vil være medlem - dog ikke ferievikarer eller midlertidig feriehjelp) 

- pensjonister 

- på ventelønn 

- ansattes ektefelle/samboer (som oppfyller NBIFs regler for ektefelle/samboer medlemskap) 

- hjemmeboende barn mellom 16 og 21 år der foreldre/foresatte tilfredsstiller kravene over, og det ikke finnes bedriftsidrettslag på barnets egen arbeidsplass/studiested 

inn i forbundet.

 

1.4 Deltagelse i JM

I jernbanemesterskap kan enhver delta som gjennom lag eller gruppe er medlem av NJIF (se 1.3). Medlemmer av NJIF som har permisjoner i henhold til arbeidsgivers interne regelverk kan delta i norske mesterskap (JM) i den tiden permisjonen er innvilget. Unntatt herfra er medlemmer som har permisjon for å utføre annet lønnet arbeid. Forutsetningen er at kontingenten til lag og forbund betales.

 

For lagspill, dvs. håndball, fotball og rinkbandy, gis det anledning til sammenslåing av lag fra idrettslag som ellers ikke ville være i stand til å stille fullt mannskap. Forutsetningen for godkjenning av slikt sammenslått lag er:

 

-        Påmelding må være undertegnet av begge idrettslags ledere. Lederne må bekrefte at sammenslåingen ikke fortrenger andre spillere i eget lag.

-        Det tillates ikke sammenslåing av spillere fra mer enn 2 idrettslag.

-        Det skal være minimum 3 spillere fra hvert av lagene.

-        Utvalget skal informeres om hvor evt. vandrepokaler vunnet av et sammenslått lag blir oppbevart.

 

Det arrangeres felles klasser for bedriftsutøvere og aktive utøvere i JM. Dette innebærer at aktive spillere tillates delta i bedriftsklassen.

 

1.5 Kontingent og støtteordninger

Lagene betaler ingen kontingent til NJIF. Medlemmene betaler en egen kontingent til NJIF. Dette skjer gjennom idrettslaget, som er ansvarlig for innbetaling for de medlemmer som er berettiget til medlemskap i NJIF. Kontingenten fastsettes av tinget. Inn‑ og utmeldinger sendes av lagene til NJIF på fastsatt blankett.

 

Deltakelse i Jernbanemesterskap for medlemmer som ikke har fribillettordning må dekkes av den enkelte eller av vedkommendes lag. Ved representasjon for NJIF dekkes alltid reisekostnader av NJIF basert på rimeligste reisemåte.

 

Det utbetales et aktivitetsbidrag til arrangør og reisestøtte til deltakende lag i Jernbanemesterskap med bakgrunn i offisielle deltakerlister og rapport fra ansvarlig utvalgsleder. Utbetalingen foretas etter årets siste JM, og beløpene kan til enhver tid reguleres i forhold til Forbundets disponible midler.

 

Ved spesielt høye kostnader og dårlig økonomi kan både arrangør og deltakende lag i JM søke Forbundet om økonomisk støtte mot framlegging av regnskap og legitimerte kostnader.

 

1.6 Medlemsforpliktelser

Misligholder laget sine forpliktelser, kan forbundsstyret beslutte at laget mister sitt medlemskap. Har et lag mistet sitt medlemskap må ny søknad om opptakelse sendes inn til forbundsstyret før laget får sine rettigheter tilbake.

 

 Anke: Har et lag mistet sitt medlemskap og laget ikke finner seg straffeskyldig etter 1.5, kan anke sendes inn til forbundstinget. Anken har utsettende virkning til tingets avgjørelse foreligger.

 

1.7 Forbundstinget

Forbundstinget er NJIFs høyeste myndighet og holdes hvert annet år innen utgangen av mars måned. Et lovlig innkalt forbundsting har vedtaksrett med det antall godkjente representanter som møter. Ingen representant har mer enn en stemme.

På forbundstinget kan ikke behandles lovforslag eller endringer i lov og bestemmelser som ikke er ført opp på den utsendte sakliste. Andre saker som ikke er ført opp på saklisten, kan behandles og avgjøres når 2/3 av representantene forlanger det. Slik beslutning må tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

Alle saker avgjøres, hvor loven ikke foreskriver annet, med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemming anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Et hvert vedtak må være i samsvar med denne lov.

 

        På tinget møter med stemmerett:

       

1. Forbundsstyret.

            2. Utvalgslederne (ved lederens fravær møter en annen fra utvalget).

            3. Lagenes representanter (hvert lag har rett til 2 representanter).

            4. Veteranlauget (1 representant)

 

For å kunne avgi stemme kreves det medlemskap i NJIF

 

        På tinget møter uten stemmerett:

    

1.  Revisorene (talerett og forslagsrett).

            2.  Valgkomitéen (talerett og forslagsrett under valg).

            3.  Æresmedlemmer og øvrige gjester (talerett).

 

1.8 Innkalling til Forbundstinget

Tinget innkalles senest 15 uker før det skal holdes. Forslag, som skal være skriftlig begrunnet, må være forbundsstyret i hende innen 12 uker før Forbundstinget holdes. Forbundsstyret sender alle forslag til de respektive utvalg. Utvalgene returnerer forslagene sammen med en kort uttalelse til forbundsstyret innen 10 uker før Forbundstinget avholdes.

 

Forbundsstyret oversender forslagene med utvalgenes kommentarer til lov‑ og appellutvalget for behandling.

 

Beretning med sakliste og forslag til forbundstinget sendes ut av forbundsstyret senest 1 måned før tingets avholdelse.

 

Ekstraordinært ting kan innkalles med 1 måneds varsel etter:

 

        1) Beslutning på forbundstinget.

        2) Krav fra 2/3 av lagene.

 

Dette ting skal kun behandle de saker som er angitt ved innkallelsen.

 

1.9 Forbundstinget skal:

1) Godkjenne fullmaktene.

2) Godkjenne sakliste og forretningsorden.

3) Velge 2 dirigenter og 2 sekretærer.

4) Behandle beretninger for NJIF.

5) Behandle avsluttet og revidert regnskap for NJIF.

6) Behandle innkomne forslag og saker.

7) Velge følgende tillitsmenn:

a) Arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og en vararepresentant. Flertallet skal være jernbaneansatte.

b) 3 styremedlemmer med personlige vararepresentanter. Vararepresentantene skal være fra samme distrikt som vedkommende styremedlem. Flertallet skal være jernbaneansatte.

c) Særutvalg med vararepresentanter.

d) 2 revisorer med vararepresentanter.

e) Velge valgkomité på 3 (1 leder, 2 medlemmer og 3 vararepresentanter). Valgkomitéen bør velges innenfor et nært geografisk område.

 

Alle valg der det foreligger mer enn ett forslag skal foregå skriftlig. Valg av forbundsstyrets og lov‑ og appellutvalgets leder foretas enkeltvis. Samtlige valg gjelder for 2 år. Dette gjelder også valg til arbeidsutvalget.

 

8) Fastsette årskontingent for de neste 2 år.

9) Vedta budsjettrammer for de neste 2 år.

10) Bestemme sted for neste forbundsting.

 

1.10 Forbundsstyret ‑ arbeidsutvalget

NJIFs styre er forbundets høyeste myndighet mellom forbundstingene og består av: leder, nestleder, sekretær, kasserer og en vararepresentant til disse, samt 3 styremedlemmer med personlige vararepresentanter. De 5 første; leder, nestleder, sekretær, kasserer samt en vararepresentant danner arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget sentraliseres og skal besørge forbundets løpende forretninger.

 

Ved stemmelikhet innen arbeidsutvalget forelegges saken styret. Styremedlemmer og vararepresentanter velges fra distriktene. Forbundsstyret innkalles med 3 ukers varsel, saksliste vedlegges. Styremøte holdes etter behov og dessuten når 4 av styrets medlemmer forlanger det. Et styremøte er vedtaksført når minst 5 medlemmer møter.

 

Kostgodtgjørelse utbetales styremedlemmer, utvalgsledere, valgkomité og revisorer under styremøter og forbundsting ‑ godkjente ledere under norske og utenlandske mesterskap og møter (konferanser) i de tilfeller forbundsstyret (arbeidsutvalget) finner det rimelig. For øvrig vises til Statsbanenes trykk nr. 201, hovedavsnitt 85 "Skyss‑ og kostgodtgjøring".

 

        Forbundsstyret skal:

 

        1) Iverksette forbundstingets vedtak.

        2) Godkjenne lagenes navn og lover, samt særutvalgenes arbeidsområder.

        3) Godkjenne eller avslå internasjonalt samarbeid etter særutvalgenes innstilling.

        4) Utarbeide beretning og framlegge revidert regnskap til Forbundstinget.

        5) Legge fram forslag til budsjettramme for de neste 2 år.

        6) Behandle innkomne forslag og saker.

        7) Søke om økonomisk stønad.

        8) Oppnevne eventuelle utvalg og utarbeide instruks for disse.

        9) Innstille fullmaktene til godkjenning.

        10) Innstille på dirigenter og sekretærer for forbundstinget.

        11) Tilrettelegge alle saker for forbundstinget.

        12) Fastsette neste års mesterskap og startkontingent på siste styremøte hvor alle utvalgsledere er til stede.

        13) Arbeidsutvalget skal representere forbundet i forhandlinger med Hovedadministrasjonen for Jernbaneverket og NSB BA.

        14) Arrangere møte med lederne av medlemslagene i NJIF det året det ikke arrangeres Ting.

 

1.11 Særutvalgene

Utvalgsordningen er:

 

1. Lov‑ og appellutvalg (3 medlemmer og 3 vararepr.)

2. Vinterutvalg - Ski, skøyter og rinkbandy (4 medlemmer og 3 vararepr.)      

3. Sommerutvalg - Friidrett, terrengløp, orientering, skogsløp, sykkel og svømming (4 medlemmer og 3 vararepr.)

4. Skytterutvalg (3 medlemmer og 2 vararepr.)

5. Fotballutvalg (3 medlemmer og 3 vararepr.)

6. Hobbyutvalg - Sjakk, bridge og foto (5 medlemmer og 3 vararepr.)

7. Hallidrettsutvalget (3 medlemmer og 2 vararepr.)

8. Bordtennisutvalg (3 medlemmer og 2 vararepr.)

9. Bowlingutvalg (3 medlemmer og 2 vararepr.)

10. Golfutvalget (3 medlemmer og 2 vararepr.)

 

Laugene er:

  1. Veteranlauget

 

Vedtak om opprettelse eller nedleggelse av særutvalg foretas på forbundstinget. Særutvalgene skal organisere og lede virksomheten innenfor sitt arbeidsområde og i samsvar med forbundets lov og reglement. Fullstendig beretning fra utvalgenes virksomhet sendes forbundsstyret senest 1. november.

 

Alle saker av økonomisk rekkevidde må godkjennes av forbundsstyret (arbeidsutvalget).

 

Ved USIC og nordisk jernbanemesterskap virker utvalgene som uttakingsnemnd og gir sin innstilling til forbundsstyret, eventuelt arbeidsutvalget.

 

1.12 Lagstyrene

Lagstyrene er ansvarlige for at de av deres medlemmer som deltar i bedriftsidrettskonkurranser er berettiget til å delta i henhold til bestemmelsene, og at de anmeldes i riktig aldersklasse. Et medlem kan ikke representere mer enn ett lag i samme idrettsgren. Idrettslag tilsluttet vårt forbund skal mest mulig unngå stevnekollisjoner med andre lag slik at samarbeidet med de øvrige idrettslag blir til felles beste.

 

1.13 Lovendringer

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært forbundsting etter å være ført opp på sakslista og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

 

1.14 Oppløsning

Forslag til oppløsning av Norsk Jernbane Idrettsforbund må behandles på ordinært forbundsting. Forslagene med begrunnelse må være tilstillet forbundsstyret og alle lag minst 3 måneder før tinget holdes. For oppløsning trengs 3/4 stemmeflertall av de møtende representanter. Blir oppløsning vedtatt bestemmer forbundstinget hvorledes midlene til NJIF skal brukes. Midlene må bare brukes til idrettslige formål.

       


2 REGLEMENT OG BESTEMMELSER FOR NORSKE MESTERSKAP

Vedtatt på forbundstinget på Otta 4.‑6.11.49, med senere endringer

 

2.1 Alminnelige bestemmelser

1)   Utvalgene skal organisere og lede virksomheten innenfor sitt arbeidsområde i samsvar med forbundets lov og reglementer.

 

2)   Utvalgene skal føre protokoll over møter, arkivere inn‑ og utgående brev og gjennom skriftlige rapporter holde Arbeidsutvalget informert om virksomheten.

 

3)   Saker av økonomisk art må godkjennes av forbundsstyret.

 

4)   Utvalgene skal påse at jernbanemesterskap blir holdt hvert år og at disse blir tilfredsstillende avviklet. Forbundsstyret kan imidlertid, etter forslag fra utvalget, velge å la være å arrangere enkelte mesterskap dersom generell interesse eller manglende påmelding tilsier dette. Etter avslutning av en sesong, skal utvalgene utarbeide en beretning som sendes inn til forbundsstyret.

 

5)   Utvalgene fører kartotek over kårede jernbanemestere og over mesterskapsrekorder.

 

6)   Ved konkurranser skilles mellom bedriftsidrettsutøvere kl. B og C. For bedriftsidrettsutøvere følges den av Norges Bedriftsidrettsforbund til enhver tid fastsatte klasseinndeling, regler og bestemmelser for bedriftsidrett, om det ikke for den enkelte idrettsgren er fastsatt egne klasseinndelinger, regler og bestemmelser. Det skal imidlertid aldri tildeles pengepremier.

 

Klasseinndelingen er:

 

Kl. B (bedriftsutøvere menn) og

kl. C (bedriftsutøvere kvinner)

 

Klasseinndelingen som følger kalenderåret er:

 

                  Kl. 1-3              16‑29 år                      

                              Kl. 4-5              30‑39 år

                  Kl. 6-7              40-49 år

                  Kl. 8-9              50‑59 år

                  Kl. 10-11          60‑69 år

                  Kl. 12-              70 år og over

     

      Gjelder både damer og herrer

 

Ved liten deltakelse kan arrangøren med utvalgets tillatelse slå 2 eller flere aldersklasser sammen.

 

7)   Deltakere til nordiske og internasjonale konkurranser tas ut av Arbeidsutvalget etter innstilling fra vedkommende særutvalg.

 

Henvendelse til arbeidsgiver skal skje gjennom Arbeidsutvalget.

 

8)   Utvalgenes arkiv for siste sesong bringes med på hvert forbundsting.

 

9)   I jernbanemesterskap kan enhver delta som gjennom lag eller gruppe er medlem av NJIF, samt ektefelle/sambo i henhold til begrensninger nevnt i lovens pkt. 1.3/1.4. Om ikke annet er bestemt for den enkelte gren er den beste i klasse 1‑3 B og C, klasse 4‑5 B og C, klasse 6-7 B og C, klasse 8‑9 B og C og klasse 10‑12 B og C jernbanemester.

 

            En utøver skal normalt stille for samme lag i JM som i den lokale serie. Evt. unntak er beskrevet i lovens pkt. 1.4 Deltagelse i JM.

 

For at det skal kåres jernbanemester i klasse 1‑3, 4‑5, 6-7, 8‑9, 10-11 og 12- B må det være minst 2 deltagere i hver klasse.

 

For at det skal kåres jernbanemester i klasse 1‑3, 4‑5, 6-7, 8‑9, 10-11 og 12- C må det være minst 2 deltagere i hver klasse.

 

Ved liten deltagelse slås flere klasser sammen i samarbeid mellom utvalg og arrangør før start. (Eksempel klasse 1‑7 og 8‑12).

 

Enhver arrangør av jernbanemesterskap skal om mulig ha tilbud om åpen klasse/gjesteklasse(er). Dette for å lage god deltakelse, samt å ivareta den familiære og miljøskapende del som disse arrangement bør inneholde.

 

10) Påmelding til jernbanemesterskap skal skje gjennom det lag eller gruppe vedkommende deltaker er medlem av. Laget/gruppa er ansvarlig for at alle som meldes på som deltakere til jernbanemesterskap er medlemmer, og at de for øvrig fyller betingelsene for å delta i den gren og klasse de er påmeldt.

 

11) Ved brudd på gjeldende reglement og bestemmelser kan lag eller enkeltpersoner idømmes straff etter Norsk Jernbane Idrettsforbunds straffereglement.

 

12) I lagidretter skal lag som ikke møter til oppsatt kamp melde avbud skriftlig både til utvalget og til arrangerende lag. Melding om avbud skal gis så tidlig at arrangerende lag har mottatt meldingen minst 48 timer før kampen skal spilles. Dersom brev ikke med sikkerhet kan nå fram i tide, skal meldingen også gis over telefon eller på annen sikker måte. Dersom melding ikke er gitt på foreskrevet måte ilegges laget en bot på kr 500,‑. Kr 250,‑ tilfaller Forbund og arrangør hver for å dekke arrangementsutgifter.

 

13) Minstekrav til premiering

Generelt:

Antall premier bestemmes etter følgende retningslinjer:

 

- 9 eller flere deltakere:           premie til 1., 2. og 3. plass

- 5-8 deltakere:                        premie til 1. og 2. plass

- 4 og færre deltakere: premie til 1. plass

 

Premier utover dette minstekrav kan bestemmes av utvalgene i samarbeid med arrangøren. Slik premiering skal alltid bekostes av arrangør.

 

Det skal aldri tildeles pengepremier.

 

 

 

NJIFs pokal:

"NJIFs pokal" deles ut til jernbanemestere (individuelt eller lag) i henhold til listen nedenfor. Dersom det er flere mesterskapsklasser enn antall NJIF-pokaler i en idrettsgren, skal premiene gå på omgang mellom klassene. Utvalget bestemmer hvilke klasser som skal tildeles NJIF-pokalene foran hvert mesterskap.

     

Antall NJIF-pokaler

Små

(ind./double)

Store

(Lag)

Ski

3

 

Bordtennis *)

3

1

Bowling

2

2

Terrengløp

2

 

Orientering

2

1

Friidrett

3

 

Skogsløp

2

 

Fotball

 

3

Skyting

5

 

Bridge

2

1

Sjakk

2

 

Foto

1

 

Håndball

 

2

Sykkel

2

 

Rinkbandy

 

1

                                   *) Hvorav en i individuelt og to i double

 

Bekostet av NJIF:

- NJIFs gullmedalje til alle jernbanemestere (i lag til alle som har deltatt i finalen pluss de spillere som har deltatt i minst halvparten av lagets kamper).

- Lagpokal til 2. og 3. plass i lagidretter (i mesterskapsklasser) hvor NJIFs pokal utdeles til vinnerne.

- Vandrepokal til beste 3. mannslag i bedriftsklassen (B/C) i individuelle idretter. Ved 3 napp vinnes pokalen til odel og eie. Utvalget definerer hvordan beste 3-mannslag kåres. Vinnerne besørger graveringen. Regningen betales av NJIF.

- Diplom til lag og enkeltpersoner som tar aksje i vandrepremier.

 

Bekostet av arrangør (begrenset av antall premier angitt under "Generelt"):

- Deltakerpremie i alle individuelle jernbanemesterskap.

- Premie til alle jernbanemestere i individuelle idretter i klasser hvor det ikke deles ut NJIFs pokal.

- Premie for 2. og 3. plass i individuelle idretter i mesterskapsklasser.

- Premie for 1., 2. og 3. plass i klasser som ikke er mesterskapsklasser (lag og individuelt).

 

14) Samarbeid med andre organisasjoner:                                                             

For å få arrangert JM i samarbeid med andre organisasjoner, for eksempel Posten, skal dette godkjennes av styret, men vedkommende utvalg gis fullmakt til godkjennelse av eventuelle endringer på øvelsesprogrammet.

 

 

                              Vinterutvalget

2.2 Ski

Det konkurreres i følgende klasser i langrenn:

 

Kl. B                           

Kl. C               

 

Stilart og distanse bestemmes av utvalget i samråd med arrangør.

 

Jernbanemestere kåres i følge bestemmelser i art. 2.1.9.

Dessuten kåres beste 3‑mannslag i kl. B i langrenn og beste 3‑mannslag i kl. B i hopp.

 

I hoppbakken som nyttes for kl. B skal det ikke kunne hoppes lengre enn ca. 40 m. Bakken må godkjennes av Vinterutvalget. For alle klasser er det vanlig premiering.  Jernbanemesterskapet på ski for klasse B og C arrangeres samlet. Fellesstart langrenn alle klasser hvis forholdene tillater det. Norges Skiforbunds konkurransereglement følges til enhver tid.

 

2.3 Rinkbandy

1)   JM spiller etter Norges Bedriftsidrettsforbunds konkurranseregler og Norges Bandyforbunds regler, der hvor intet annet er bestemt i dette reglement. Regler vedtatt av den lokale Bedriftsidrettskretts eller Råd blir å anse som ugyldig ved JM.

 

2)   Det arrangeres JM i bedriftsklassen. Kampene avvikles over en helg i tidsrommet februar/mars. Et idrettslag kan delta med flere lag i mesterskapet. Innbydelsen skal være sendt ut innen 1. november og påmeldingsfristen løper ut den 1. desember. Startkontingenten sendes det arrangerende lag. Påmeldingen sendes vinterutvalget.

 

3)   JM i rinkbandy blir å avvikle som kombinert serie og cup. Vinterutvalget i samarbeid med det arrangerende lag fastsetter spilletid og system, med hensyntagen til antall påmeldte lag mv. 

 

Hvis det er uavgjort etter ordinær tid, avgjøres kvartfinaler, semifinaler og finaler med ekstraomganger á 2 x 5 min, men kampen avbrytes så snart et av lagene har fått godkjent scoring. Ved fortsatt uavgjort avvikles straffeslagkonkurranse etter følgende regler: Hvert av lagene tar 3 straffeslag. Ved fortsatt uavgjort tas ett og ett straffeslag inntil avgjørelse foreligger.

 

 2.4 Skøyter

 Jernbanemesterskap holdes i følgende øvelser:

 

 Kl. B 500 m og 1000 m.

 

Jernbanemester blir den som oppnår beste resultat sammenlagt. Norges Skøyteforbunds konkurransereglement følges til enhver tid.

 

 

 

 

Prøveidretter/aktiviteter

Nye idretter/aktiviteter som ønskes prøvd ut kan av Styret ved behov midlertidig legges inn under vinterutvalget. Om ønskelig kan utvalget midlertidig utvides med en ansvarlig person for den aktuelle idretten/aktiviteten.

 

                              Sommerutvalget

2.5 Friidrett

Jernbanemesterskapet holdes over en dag, og det konkurreres i følgende øvelser:

 

 Klasse B (menn):

100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, lengde, høyde, diskos, kule, spyd samt 1000 m stafett.

       

Klasse C (kvinner):

100 m, 1500 m, høyde, lengde og kule.

       

I klassene for menn bør 1500 m avvikles som første løpsøvelse og 5000 m som siste løpsøvelse.

 

Ved avvikling av løp, hvor det er påmeldt flere deltakere enn det som kan starte samtidig, settes heatene opp etter konferanse med sommerutvalget.

 

Til finalen på 100 m går de som har oppnådd de 6 beste tider fra innledende heat.

 

På de øvrige distanser er tidene i forsøket avgjørende for mesterskapet.

 

Med godkjenning av Sommerutvalget kan denne øvelsesplan endres.

 

Jernbanemestere kåres ifølge bestemmelser i art. 2.1.9

 

I tillegg arrangeres en lagkonkurranse for beste 3‑mannslag i kl. B. Ved utregning av poeng nyttes det internasjonale idrettsforbunds poengtabell (IAAS).

 

Ingen kan bli Jernbanemester i samme øvelse i 2 klasser. Jernbanemesterskapet i friidrett for klassene B og C arrangeres samlet.

 

Vekten på kastredskapen følger NFIF sitt regelverk for senior og veteranidrett. For NJIF vil dette si (pr. januar 1999):

 

                                                                        Kule                 Diskos             Spyd

Damer             kl. 1-7              (16-49 år)        4.0 kg             

                        kl. 8-12 (50 … år)         3.0 kg

Herrer             kl. 1-7              (16-49 år)        7.26 kg 2.0 kg              800 g

                        kl. 8-9              (50-59 år)        6.0 kg              1.5 kg              800 g

                        kl. 10-12          (60-69 år)        5.0 kg              1.0 kg              600 g

                        kl. 12               (70 … år)         4.0 kg              1.0 kg              600 g  

 

2.6 Terrengløp

Løypelengden bør være 5-7 km (med antatt vinnertid på 20 – 25 min) for begge klasser (B-C). Utvalget kan endre løpets lengde dersom det er uttaking til andre løp.

 

For alle klasser vanlig premiering.

 

Jernbanemestere kåres ifølge bestemmelser i art. 2.1.9.

 

I tillegg arrangeres en lagkonkurranse for beste 3‑mannslag, uansett klasse. Det må være med løpere av begge kjønn på laget.

 

Norges Friidrettsforbunds konkurransereglement følges til enhver tid. JM i terrengløp må legges opp slik at alle deltakere får starte samtidig.

 

2.7 Skogsløp eller maraton

Jernbanemesterskap i skogsløp eller maraton arrangeres hvert år (fastsettes på utvidet styremøte)

 

Det konkurreres i kl. B og C.

 

Ved skogsløp legges løypa i vekslende skogsterreng og skal for menn B 1-9 være mellom 7 og 9 km. For menn kl. B 10-12 og for kvinner kl. C skal den være mellom 3,5 og 9 km. Ved maraton legges mesterskapet inn i et egnet maratonløp. Jernbanemestere kåres ifølge bestemmelser i art. 2.1.9. I tillegg kåres beste 3-"mannslag" i maraton og beste 3-mannslag i kl. B 1-9 i skogsløp.

 

2.8 Orientering

I jernbanemesterskapet i Orientering benyttes følgende

løpslengder med stipulerte vinnertider:

 

Kl. 1 ‑ 9 B:       Stipulert vinnertid 40 min, maks 5 km løypelengde.

Kl. 10‑12 B:     Stipulert vinnertid 35 min, maks 3,5 km løypelengde.

Kl. 1 ‑ 12 C:     Stipulert vinnertid 35 min, maks 3,5 km løypelengde.

 

I tillegg til det individuelle løpet arrangeres det jernbanemesterskap i stafett‑orientering således:

 

-        3 etapper á 2–3 km. Lagene må ha løpere av begge kjønn. Stafettlag med løpere fra flere klubber teller i konkurransen, men ikke om tittelen Jernbanemester.

 

For størst mulig deltagelse kan arrangøren innby til lag med andre kombinasjoner, men disse konkurrerer ikke om jernbanemesterskapet.

 

Jernbanemestere kåres ifølge bestemmelser i art. 2.1.9.

 

I tillegg arrangeres en lagkonkurranse for beste 3‑mannslag i kl. B 1‑9.

 

Norges Orienteringsforbunds konkurranseregler følges til enhver tid.

 

2.9 Sykkel

Jernbanemesterskap på sykkel arrangeres hvert år.

 

Det konkurreres i klassene B og C, med vanlig klasseinndeling.

 

Arrangementet bør ha gjesteklasse for ansattes familie eller samboer.

 

Jernbanemesterskapet arrangeres som temporitt (enkel start) etter samme regler som for Norges Cykleforbunds lover ang. temporitt.

 

Følgebiler tillates ikke.

 

Arrangøren av Jernbanemesterskap på sykkel innhenter de nødvendige tillatelser til å arrangere fra sitt fylkes vegkontor, eller politimester/lensmann på stedet.

 

Jernbanemesterskap på sykkel skal arrangeres i løype på 30 km for herrer. Helst fast dekke. I dameklassen kan løypelengden være kortere. Utvalget bestemmer dette. Gjesteklasse/trimklasse bør også tilbys en kortere distanse.

 

Jernbanemestere kåres ifølge bestemmelser i art. 2.1.9.

       

I tillegg kåres beste 3-mannslag.

 

2.10 Svømming

Jernbanemesterskap holdes i følgende øvelser:

 

Kl. B: 50 m fri, 100 m bryst, 50 m rygg, 3 x 50 m medley. Varierende stup: 2 stille, 2 med fart og 3 valgfrie.

 

Jernbanemester blir den som oppnår beste resultat i hver øvelse. Norges Svømmeforbunds konkurransereglement følges til enhver tid.

 

Prøveidretter/aktiviteter

Nye idretter/aktiviteter som ønskes prøvd ut kan av Styret ved behov midlertidig legges inn under vinterutvalget. Om ønskelig kan utvalget midlertidig utvides med en ansvarlig person for den aktuelle idretten/aktiviteten.

 

                                       Skytterutvalget

2.11 Skyting

1) Baneskyting 100/300 m

Jernbanemesterskapet i skyting på 200/300 m skal omfatte samme skytinger som Det Frivillige Skyttervesen til enhver tid har for mesterskapet på sine lands‑ og landsdelstevner.

 

Den ordinære skyting ‑ det vil si hele mesterskapsprogrammet (35 skudd) ‑ premieres klassevis.

 

De avsluttende 10 skudd i mesterskapet "omgangen" skal skytes etter at samtlige deltakere har skutt de innledende 25 skudd (klasse + grunnlag).

 

Bestemann i disse skytinger er jernbanemester. Bedriftsskyttere skyter i klasse B, med samme program/avstand som klasse 2-5. For øvrig følges Det Frivillige Skyttervesens (DFS) regler og klasseinndeling.

 

Det arrangeres egen skyting på 100 m for veteraner (skyttere som i kalenderåret fyller 65 år eller er eldre). Denne skyting er kun beregnet på dem som ikke deltar i den ordinære skyting. Det frivillige skyttervesens program for veteraner (hovedskytingen 25 skudd) følges. I stedet for ordinær klasseinndeling konkurreres det i en klasse, og det gis 1,5 poeng i respitt for hvert fylte år etter 65. Desimaler sløyfes i resultatlisten, men benyttes for å rangere skytterne ved poenglikhet. Ved poenglikehet for øvrig går den foran som har minst respitt.

 

2) Miniatyr 15 m

Jernbanemesterskapet i skyting på 15 m skal foregå etter Norges Skytterforbunds reglement for "Finkalibret fririfle - stående 15 m", 30 skudd på skive bestemt av NSF. Beste skytter, uansett klasse, blir jernbanemester.

 

3) Miniatyr 50 m        

Jernbanemesterskapet i skyting på 50 m skal foregå etter Norges Skytterforbunds reglement for utvidet halvmatch. Det skytes 60 skudd liggende, 20 stående og 20 knestående.

Beste skytter, uansett klasse, blir jernbanemester.

 

4) Pistol 25 m

Jernbanemesterskapet i pistol på 25 m skal foregå etter Norges Skytterforbunds reglement for skyting med grovpistol.

 

1)   Standard pistol 60 skudd (20 skudd 150 sek. - 20 skudd 20 sek. - 20 skudd 10 sek. i 5 skuddserier).

 

2)   VM grov 60 skudd (30 skudd presisjon og 30 skudd duell i 5 skuddserier).

 

Beste skytter sammenlagt, uansett klasse, blir jernbanemester.

 

5) Luftvåpen

Jernbanemesterskapet i skyting med luftvåpen har følgende program:

 

            Klasse B menn                        60 skudd

            Klasse C kvinner                     40 skudd

            Klasse D veteraner                 40 skudd

 

Norges Skytterforbunds reglement følges. Nødvendige tillempninger avtales med utvalget.

 

I luftgevær kåres det jernbanemester i kl. B, kl. C og kl. D  

 

I luftpistol kåres beste kvinne og beste mann til mester.

 

6) Leirdueskyting

Det arrangeres Jernbanemesterskap i leirdueskyting etter Norges Jeger‑ og Fiskerforbunds reglement for Jegertrap. Det skytes 2 serier á 25 duer + finale.

 

I leirdueskyting kåres det Jernbanemester i kl. B, kl. C og kl. D.

 

7) Klasseinndeling

Klasseinndeling for 2.11.2, 2.11.3, 2.11.4, 2.11.5 og 2.11.6

 

           Klasse B bedrift menn

           Klasse C bedrift kvinner

           Klasse D veteraner (som i kalenderåret fyller 56 år eller mer)

 

Klassene kan deles i to eller flere klasser i samråd med utvalget.

 

På luftgevær og miniatyrgevær 15 m settes en skytter i samme klasse i begge grener. Den høyeste klasse regnes hvis en er klasseført forskjellig. Det samme gjelder for luftpistol og pistol 25 m.

 

                              Hobbyutvalget

2.12 Sjakk

Turneringsreglement

I de tilfelle der intet annet er fastlagt i etterfølgende bestemmelser gjelder Norges Sjakkforbunds spille‑ og turneringsreglement.

 

INDIVIDUELT JERNBANEMESTERSKAP

 

1)   Klasseinndeling:

            Mesterklasse

            Klasse 1

            Klasse 2

            Klasse 3

 

Berettiget til å spille i de forskjellige klasser er:

 

 

Mesterklasse:

            a) De som tidligere har deltatt i klassen og som ikke er rykket ned ifølge pkt.3.

            b) De som vinner kl. 1.

            c) De som oppnår minst 66 2/3 % av oppnåelige poeng i kl. 1.

            d) De som er berettiget til å spille i Norges Sjakkforbunds landslagsklasse eller mesterklasse.

               

Klasse 1:

            a) De som tidligere har deltatt i klassen og som ikke har rykket ned ifølge pkt.3

            b) De som vinner kl. 2.

            c) De som oppnår minst 66 2/3 % av oppnåelige poeng i kl. 2.

 

            Klasse 2:

            a) De som tidligere har deltatt i klassen og som ikke har rykket ned ifølge pkt. 3.

            b) De som vinner kl. 3.

            c) De som oppnår minst 66 2/3 % av oppnåelige poeng i kl. 3.

 

Klasse 3:

            Alle andre spillere

 

Hobbyutvalget har rett til å flytte en spiller opp i høyere klasse i en turnering for at en gruppe skal få likt antall spillere. Utvalget har rett til å plassere nye spillere i bestemte klasser etter deres kvalifikasjoner.

 

2)   Spillesystem:   

      Det spilles 6 runder MONRAD. Den spiller som har høyest poengsum, evt. etter kvalitetsberegning, blir Jernbanemester for året, og tildeles mesterskapsmedalje og Hovedkontorets pokal.

 

3)   Nedrykking:

Fra Mesterklassen flyttes sistplasserte spiller ned i kl. 1 hvis det deltar 8 eller færre spillere. Ved 9‑12 deltakere de to sistplasserte og ved flere enn 12 deltakere de 3 ‑ tre ‑ sistplasserte.

 

I kl. 1 og 2 rykker alltid sistplasserte ned, og de som ikke oppnår minst 33 1/3 % av oppnåelige poeng.

 

4)   Poenglikhet:

Hvis flere spillere i en klasse eller gruppe oppnår samme sluttpoeng, skal følgende regler nyttes:

 

Etter Monrads system:

Er det lik kvalitetspoengsum legges den strøkne poengsummen til. Er det fortsatt likt, benyttes Sonnerborn‑Bergers kvalitet.

 

Er også disse kvalitetspoengene like, avgjøres innbyrdes oppgjør. Er det remis, favoriseres den spiller som har hatt flest svarte partier. Er det fortsatt likt, vinner den spiller som hadde svart i innbyrdes oppgjør.

 

Etter Bergers system:

            I første rekke spillernes innbyrdes resultat i turneringen, i annen rekke etter Sonneborg‑Bergers system og i tredje rekke etter loddtrekning.

 

Hvis det er lik kvalitetsberegning mellom 1. og 2. mann i Mesterklassen, blir i annen rekke eventuelt det innbyrdes resultat mellom disse avgjørende og i tredje rekke loddtrekning.

 

5)   Betenkningstid:

      Betenkningstiden vanligvis 40 trekk på 2 timer. Trekktiden kan endres dersom de tekniske forhold tilsier det.

            

6)   Hengepartier:

      Når et parti avbrytes for senere å gjenopptas, skal den spiller som er i trekket skrive trekket på en slipp som siden innlegges i en konvolutt som forsegles og leveres turneringslederen.

 

7)   Turneringskomité:

      I hver turnering skal det utnevnes en komité bestående av en representant fra hver klasse. Komitéen skal ta avgjørelse i tvister som måtte oppstå under turneringen.

 

8)   Representasjon:

      Hobbyutvalget nominerer spillere til representasjonslag.

 

Følgende spillere bør være blant de nominerte:

 

                        1. Siste års jernbanemester

                        2. Forrige års jernbanemester

                        3. Nr. 2 i siste års jernbanemesterskap

                        4. Nr. 3 i siste års jernbanemesterskap

 

            Det endelige laget tas ut av arbeidsutvalget.

 

             

 

KORRESPONDANSESJAKK

 

For korrespondanseturneringer gjelder de vanlige sjakkregler FIDE's og følgende retningslinjer.

 

1)   Turneringsleder velges av Hobbyutvalget, som også velger to medlemmer til Turneringsrådet. Turneringsrådet behandler alle saker som ikke kan avgjøres av turneringsleder.

 

2)   Spillerne inndeles i klasse Mester, A, B og C. Det kreves følgende ratingtall, beregnet etter Lask‑systemet for de forskjellige klasser:

            Klasse Mester             1900

            Klasse A                      1650

            Klasse B                      1400

            Klasse C                      under 1400

 

3)   Inntil NPSF's system er fullt utarbeidet benyttes LASK‑ systemet.

 

4)   De forskjellige klasser/grupper skal bestå av maksimum 9 spillere. Vinner av klasse A har krav på å spille i klasse Mester i første påfølgende turnering. Mesterspiller som i rating ikke kommer blant de 8, eventuelt 9 beste kan spille i klasse A. I klassene A, B og C kan en spiller eventuelt spille i flere grupper.

 

5)   En spiller som rykker opp en klasse og ikke når klassens ratingtall, beholder klassen ved 50 % poengscore.

 

6)   Nye spillere settes i klasse etter tidligere resultater.

 

7)   Vinner av klasse Mester blir Jernbanemester i korrespondansesjakk.

 

8)   Spillerne plikter å oppbevare all korrespondanse til turneringen er over, og å føre nøyaktig fortegnelse over alle partier med datum for sending og mottaking av trekk.

 

9)   Spillet foregår med de internasjonalt godkjente tall. Et avsendt trekk kan under ingen omstendighet tilbakekalles. Hvis tvilsomt, eller umulig trekk mottas, rettes straks forespørsel til senderen før det spilles videre. Tiden som medgår til å oppklare slik misforståelse belastes den som har feilen.

 

10) Tidsfristen er 30 dager for hver 10. trekkperiode. Ny tidsregning begynner etter hver periode. Befordringstiden regnes ikke med. Spillerne kontrollerer hverandre gjensidig og overskridelse av betenkningstiden meddeles motstander med kopi til turneringsleder.

          

11) Det gis advarsel ved tidsoverskridelse. Gjentaking fører til tap.

             

12) Blir en spiller tvunget til å bryte turneringen må melding gis til turneringsleder. Bare alvorlige grunner som sykdom etc. kan godkjennes. Godkjennes avbruddet og det er spilt minst 20 trekk i det enkelte parti blir dette å bedømme. Ved avbrudd uten gyldig grunn tapes partiet.

           

13) Om svar ikke mottas fra en motstander i løpet av 8 dager sendes trekket på nytt. Mottas heller ikke nå svar etter 8 dager underrettes turneringsleder. Får heller ikke turneringsleder svar innen 8 dager regnes partiet som tapt. Hvis ikke underretning gis til motstander om at svar mangler innen de bestemte tidsfrister, kan begge parter føres til tap av partiet.

 

14) Hver spiller kan tilstås fem/seks ukers permisjon i kalenderåret. Alle motstandere og turneringsleder underrettes på forhånd. Ekstraordinær permisjon kan tilstås etter avgjørelse av turneringsleder, f.eks. ved sykdom eller deltakelse i viktigere sjakkturneringer, dog høyst 4 uker.

 

15) Turneringen starter ca. 01.10.

 

16) Avgjorte partier sendes straks turneringsleder ved innsendelse av partiet med tydelig merknad om resultatet for den enkelte, og underskrevet av begge spillere.

 

2.13 Bridge

Hvert år arrangeres et jernbanemesterskap for lag (4‑manns lag) og et jernbanemesterskap for makkerpar. Spillere som spiller sammen må representere samme lag for å bli jernbanemester.

       

Lagmesterskapet

avvikles etter seriesystem og spilles over en helg, lørdag og søndag. Alle spiller mot alle og de samme spill benyttes. Antall spill i hver runde avgjøres av turneringsledelsen alt etter hvor mange lag som deltar. Det skiftes ikke i runden, alle spill spilles mot samme par. IMP (International match point) poengberegning brukes.

 

Rekkefølgen lagene imellom avgjøres på grunnlag av sum poeng på alle kamper. Dvs. differansen mellom + og ‑ poeng. Ved poenglikhet er den innbyrdes kamp avgjørende. Hvis poenglikhet i den innbyrdes kamp, er den totale score for samtlige kamper avgjørende. Samme retningslinjer skal også følges hvis 3 eller flere lag slutter på samme poeng. Lagenes startnummer trekkes av turneringsledelsen. Oppsett og videre bytte foregår etter Bergers system. Utregning, lover og bestemmelser som her ikke er omtalt skal være de samme som Norsk Bridgeforbund nytter i NM for lag. Hobbyutvalget kan redusere deltakende lag, hvis dette blir for stort. Reduksjon kan bare foretas blant de klubber som stiller med mer enn 1 lag.

 

Protester avgjøres av Hobbyutvalget, eller av den oppsatte turneringskomité.

      

Makkerparmesterskapet

Arrangementet av dette mesterskap overlates av NJIFs ting til en av klubbene etter samme regler som gjelder for de andre mesterskap innen NJIF. Det bør helst arrangeres som "Barometerturnering", men også annen turneringsform kan brukes hvis den er forelagt Hobbyutvalget og dette godkjenner den. Arrangøren bestemmer tid (midten av mars anbefales), sted, turneringsleder, turneringskomité, kontingent og premiering. Turneringen bør kunne ta imot størst mulig deltakerantall.

       

Internasjonal representasjon

Hobbyutvalget nominerer spillere til representasjonslag. Det legges stor vekt på resultatene fra siste års jernbanemesterskap. Det endelige laget tas ut av arbeidsutvalget.

 

 

2.14 Foto

Jernbanemesterskap i foto arrangeres hvert år.

 

 Det konkurreres i følgende motivgrupper:

 

            Gruppe A: Jernbane og jernbaneansatte.

            Gruppe B: Fritt motiv.

 

Det kåres en Jernbanemester i Svart/hvitt, Fargedias/digitale bilder og Fargebilder. Fri størrelse på innleverte bilder innenfor en ramme på minimum 17x17 cm og maksimum 30x40 cm

 

                              Bordtennisutvalget

2.15 Bordtennis

JM i bordtennis avholdes hvert år, fortrinnsvis i tidsrommet februar‑april, over en helg. Det spilles om jernbanemester-tittel i følgende klasser:

  • Single dame/herre
  • Double dame/herre
  • Lag dame/herre

Generelt:

For at det skal kåres Jernbanemestre i en klasse må det delta minst 3 spillere/par/lag (jf. også paragraf 2.1 Alminnelige bestemmelser pkt. 6) siste ledd). Avhengig av deltakelsen avgjør Bordtennisutvalget om det i double/lag skal spilles rent puljespill (kun en pulje), puljespill med etterfølgende cup eller ren cup. Eventuell puljeinndeling og det antall spillere fra hver pulje som går til sluttspillet, settes opp på forhånd av Bordtennisutvalget.

Ved puljespill (i double/lag) alle mot alle avgjøres rekkefølgen i henhold til NBTFs regelverk for rekkefølge ved puljespill.   

Single:

Det spilles først innledende puljer med minimum 3 i hver pulje (avhengig av antall påmeldte og antall bord). Resultat fra forrige mesterskap danner grunnlag for seeding. Spillerne trekkes inn i puljene basert på såkalt “slangetrekning”, dvs. at ranket nr. 1 kommer i pulje 1 osv., og ranket nr. n i pulje n. Deretter ranket nr. n+1 i pulje n til ranket nr. n*2 i pulje 1 osv.

Deretter spilles mellomspill i nytt puljespill hvor 1’ere møter hverandre, 2’ere møter hverandre etc. De som ikke går videre (på grunn av uheldig totalt antall spillere) spiller i en av puljene for de som kom sist i de andre puljene.

Til slutt spilles plasseringskamp (normalt bare en plasseringskamp, da det ikke vil være mer enn 8 puljer opprinnelig, og kun 2 1’er puljer, 2 2’er puljer etc.). Dette innebærer at det spilles til siste plassering.

Double:

Det er tillatt å komponere doublepar på tvers av lag. Doublemakker trekkes inn for spillere som er påmeldt uten makker.

Lag:

I lagkonkurransen består hvert herrelag av 3 spillere og hvert damelag av 2 spillere. I de tilfeller en ikke greier å stille et fullt 3-mannslag er det tillatt å innhente spillere fra en annen klubb (gjelder uavhengig av antall lag en klubb har). Et herrelag må bestå av minst to spillere fra samme klubb.

Lagmesterskapet for herrer spilles etter Swaitling Cup systemet, og for damer etter Corbillon Cup systemet (henholdsvis 9 kamper og først til 5 seire for herrer, og 5 kamper og først til 3 seire for damer). Dersom forholdene med hensyn til tid og plass tillater det, spilles de innledende kamper i puljer. Sluttkampene spilles etter utslagsmetoden. Hvilke spillere som skal spille på de respektive lag oppgis ved påmelding. Det er ikke tillatt å flytte spillere mellom lagene etter at kampoppsett er gjort kjent. Ved forfall kan reserve settes inn for vedkommende spiller.

 

                              Bowlingutvalget

2.16 Bowling

JM i bowling avholdes hvert år, fortrinnsvis i tidsrommet mars ‑ april, over en weekend. Det konkurreres i kl. B og C, individuelt og lag.

 

Individuelt:

-        Det individuelle mesterskapet arrangeres fortrinnsvis lørdag.

-        Det spilles 6 serier etter europeisk spillestil.

-        Den spiller som oppnår høyest poengsum (pinnefall) i hhv. kl. B og C er jernbanemester og tildeles NJIFs gullmedalje.

 

Lagmesterskap:

Lagmesterskapet arrangeres fortrinnsvis søndag. Hvert lag i hhv. kl. B og C består av 3 spillere. Det spilles 3 serier etter amerikansk spillestil. Hver klubb kan stille med flere lag. I tilfelle antall lag blir for stort pga. hallkapasitet m.v., kan utvalget i samarbeide med arrangør begrense antall lag fra hver klubb. For at det skal kåres lagmestere i en klasse må det delta minst 2 lag, og disse må representere forskjellige klubber. Oppfylles ikke disse krav for kl. C, kan det/de påmeldte lag delta i kl. B. I slike mesterskap kan blandede lag delta (spillere fra kl. B og C). Det lag som oppnår høyeste poengsum (pinnefall) i hhv. kl. B og C er jernbanemestere og tildeles NJIFs gullmedaljer. For øvrig spilles etter NBFs konkurranseregler.

 

Golfutvalget

2.17 Golf

Det konkurreres i to klasser for herrer og to klasser for damer i jernbanemesterskapet:

-        En slagspillklasse hvor vinneren kåres til Jernbanemester (en mester i herreklassen og en mester i dameklassen)

-        En Stableford klasse

 

Er det for få påmeldte i slagspillklassen til å kåre en Jernbanemester, kan de påmeldte i slagspillklassen bytte til Stableford dersom de vil. De kan også fortsatt spille slagspill, men det blir da ikke kåret Jernbanemester.

 

Mesterskapet arrangeres over 2 dager.

 

I slagspillet er max slag pr. hull: Hullets par x 2 + 1. For eksempel: 11 slag for par 5 hull, 7 slag for par 3 hull.

 

Det bør arrangeres gjesteklasse dersom forholdene ligger til rette for det. Gjesteklassen spiller 18 hull Stabelford begge dager, med sammenlagt resultat som tellende.

 

.

       

 
3 KAMP‑, PROTEST‑ OG APELLREGLEMENT I FOTBALL

3.1.0 Kampreglement.

 

JM i fotball spilles, der hvor intet annet er bestemt, etter NFFs spilleregler og NBIFs konkurranseregler med etterfølgende reglement.

3.1.1 Jernbanemesterskapet. (JM)

a.         Det arrangeres JM i bedriftsklassen i 7-er fotball eller 11-manns fotball, 7-er fotball oldboys over 35 år og innendørsfotball. Det arrangeres JM i både dame og herre klasse.

 

b.         Hvorvidt det skal arrangeres 7-er eller 11-manns fotball avgjøres av Styret i samarbeid med Fotballutvalget for hvert år. Innbydelse skal være utsendt innen 1. mai med påmeldingsfrist 1. juni. JM bør arrangeres etter at sommerferien er avviklet.

 

c.         I 7-er fotball oldboys skal innbydelse være utsendt senest 2 mnd. før arrangementet med påmeldingsfrist 1 mnd. før.

 

d.         I innendørsfotball skal innbydelse være utsendt innen 1. november med påmeldingsfrist 1. desember. JM bør arrangeres i tidsrommet januar/februar. Fotballutvalget og arrangør avgjør om JM innendørsfotball spilles som 7-er fotball eller som 5-er fotball.

3.1.2 Spilleberettigelse.

a.         I JM 7-er fotball kan det nyttes inntil 11 spillere i turneringen. 1 målmann og 6 utespillere kan være på banen samtidig. De 4 andre er innbyttere.

 

b.         I 7-er fotball oldboys og innendørsfotball kan det benyttes inntil 11 spillere i turneringen. I 5-er fotball kan det benyttes inntil 9 spillere.

 

c.         Innbyttere kan bytte ut og inn (“flyvende bytte”). Lagledelsen er ansvarlig for at utbyttet spiller er innenfor sidelinjen før ny spiller settes inn og at byttet skjer ved midtlinjen.

3.1.3 Spillesystem.

a.         JM arrangeres over en helg som kombinert serie og cup. Utvalget kan i samråd med arrangør fravike dette og spille enten serie eller cup dersom dette er mer hensiktsmessig.

 

b.         De best plasserte lagene fra forrige års mesterskap er seedete og plasseres i forskjellige puljer.

 

c.         Det først oppnevnte lag betraktes som hjemmelag og har rett til å beholde sine drakter ved draktlikhet.

 

d.         Oppholdet mellom et lags kamper bør være tilsvarende en kamps varighet.

 

e.         Det gis 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng ved tap. Blir et lag ved protest tilkjent seier gis det 3 poeng og målforhold 0 - 0. Det samme gjelder ved “walk over”. Trekker et lag seg fra en kamp blir resultatet 0 - 0 og motstander tilkjent 3 poeng. Trekker et lag seg, eller blir strøket fra 2 eller flere kamper, blir alle lagets kamper annullert.

 

            Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen ved:

                        1. Målforhold

                        2. Flest scorede mål

                        3. Innbyrdes oppgjør

                        4. Ved fortsatt likhet, loddtrekning

 

f.          Det seirende lag i turneringen blir jernbanemester og tildeles NSB pokal. Det utdeles også medaljer til spillerne på det seirende lag.

3.1.4 Spilletid.

a.         Spilletid i 7-er fotball bør være 2 x 20 min. med max. 5 min. pause. I finalen bør spilletiden være 2 x 30 min. med max. 5 min. pause. Dette kan endres av fotballutvalget i samarbeid med arrangør.

 

b.         Spilletid i 7-er fotball oldboys er 2 x 15 min. med max. 5 min. pause. I finalen og bronsefinalen spilles 2 x 20 min. med max. 5 min. pause.

 

c.         Spilletid i innendørsfotball bør være minst 20 min. uten pause. I finale og bronsefinale bør spilletiden være 2 x 15 min med max. 5 min. pause.

 

d.         Skal uavgjort kamp avgjøres skal det spilles etter NBIFs reglement for 7-er fotball bedrift.

3.1.5 Dommerkort.

Ved lagets ankomst på spillebanen skal laget ta kontakt med sekretariatet for å fylle ut dommerkort. Dommerkortet skal inneholde alle spillernes navn og rullenummer, eventuell ektefelle/samboers rullenummer, da merket med E foran rullenummer. Lagleder skal undertegne dommerkortet og er ansvarlig for at spillerne er spilleberettigede.

3.2. Protest og appellkomite.

Ved alle JM skal det oppnevnes et protestkomite på 3 medlemmer. Utvalgets representant er ansvarlig for at komiteen blir valgt og er selv dennes formann. De andre 2 velges - 1 blant turneringens dommere og 1 fra det arrangerende lag. NJIFs representant er varamann dersom noen av de valgte representanter er inhabile i protestkomiteen.

 

Vil et lag levere inn protest skal dette meddeles dommeren muntlig umiddelbart etter kampslutt. Avgjørelser tatt av komiteen avgjøres med simpelt flertall. Protestkomiteens avgjørelse kan ikke ankes. Skriftlig protest leveres arrangør innen 15 min. etter kampslutt. Protesten er gebyrfri.

 

 

 

 

 

 

 


4 KAMP‑ OG PROTESTREGLEMENT HÅNDBALL (DEL AV HALLIDRETTSUTVALGET)

 

4.1 Kampreglement

4.1.1 Aktive ‑ bedriftsidrettsutøvere

NJIF skiller mellom aktive og bedriftsidrettsutøvere på samme måte som Norges Bedriftsidrettsforbund i sine konkurranseregler for bedriftsidrett.

4.1.2 Jernbanemesterskap

Det arrangeres innendørsmesterskap for damer og herrer i bedriftsidrettsklassen. Innbydelsen skal være sendt ut innen 1. oktober, og påmeldingsfristen løper ut 1. november.

4.1.3 Økonomi

Alle lag betaler selv sine reise‑ og diettutgifter. Startkontingenten brukes til avvikling av de avsluttende kamper. Startkontingenten sendes det arrangerende laget. Påmelding sendes NJIFs Håndballutvalg. Må et lag melde avbud pga. permisjonsnektelse, kan laget søke NJIF (ikke arrangør av Jernbanemesterskapet) om å få utbetalt et beløp lik innbetalt startkontingent hvis tidsfristen for forfall (48 timer) er overholdt. Arbeidsutvalget avgjør i hvert tilfelle. Bekreftelse fra tjenestekontor om permisjonsnektelse må forelegges.

4.1.4 Spilleberettigelse

En spiller kan ikke delta for mer enn ett lag i sesongen. Ved flytting kan håndballutvalget gi dispensasjon etter søknad. Et idrettslag som har påmeldt flere lag i mesterskapet, kan ikke benytte samme spiller på mer enn ett lag.

4.1.5 Spillesystem

a)               Jernbanemesterskap i håndball arrangeres over en helg som kombinert serie og cup. Utvalget kan i samråd med arrangør fravike dette og spille enten serie eller cup dersom dette er mest hensiktsmessig.

b)               De beste lagene fra forrige års mesterskap er seedete og plasseres i forskjellige puljer.

 

Spilletid ved innledende kamper:

 

            Anbefalt spilletid er:

            Damer: 2 omganger á 15 min. ‑ ikke pause.

            Herrer: 2 omganger á 15 min. ‑ ikke pause.

 

Ved problemer med hallkapasitet/avvikling kan arrangør i samarbeid med håndballutvalget sette opp kampoppsett med minimum 20 minutter totaltid pr. kamp.

 

Oppholdet mellom kamper skal være minimum 1 kamp maksimum 3 timer.

 

        Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen ved:

        1. målforholdet

        2. flest scorede mål

        3. innbyrdes oppgjør

        4. straffekastkonkurranse (kun ved cup‑spill)

        5. ved 3 lag eller flere spilles ny serie på 2 x 5 min.

        6. ved fortsatt likhet loddtrekning.

       

        Spilletid semifinale‑ og finalekamper:

            Damer: 2 omganger á 20 min. ‑ 5 min. pause

            Herrer: 2 omganger á 20 min. ‑ 5 min. pause.

       

        Ved uavgjort:

            1. Etter en pause på 5 min., spilles ekstraomganger på 2 x 5 min. med 5 min. pause

            2. Straffekastkonkurranse

   

       Hvert av lagene tar 3 straffekast. Ved fortsatt uavgjort tas ett og ett straffekast inntil avgjørelse foreligger. Straffekastene tas vekselvis og av forskjellige spillere. For øvrig gjelder NHF's spilleregler.

 

Røde kort.

Ved rødt kort i en kamp bør det vurderes av dommer i samråd med protestkomité om forseelsen er så grov at det skal gis karantene utover gjeldende kamp.

4.1.6 Terminliste ‑ Dommere

Kampene spilles i tidsrommet januar ‑ mars. Det pålegges arrangøren å skaffe autoriserte og nøytrale dommere. Møter ikke oppsatt dommer fram til rett tid, kan lagene velge en annen dommer. Denne dommer må før kampens begynnelse få sitt valg stadfestet skriftelig av begge lags kapteiner. Kampene avviklet etter 2 ‑ to ‑ dommersystemet.

4.1.7 Drakter

Ved draktlikhet har det lag som står oppført først rett til å beholde sine drakter.

 

4.2 Protestreglement

4.2.1 Protester

Skriftlig protest nedlegges i ethvert tilfelle hvor resultatet av en kamp ønskes kjent ugyldig på grunn av brudd på kampreglementet, spilleregler eller andre bestemmelser.

4.2.2 Protestkomité

Under arrangement av JM håndball, skal det oppnevnes en protestkomité på 3 medlemmer. Utvalgets representant sørger for at komitéen blir valgt, og skal være dets leder. Et medlem velges fra det arrangerende lag, og en blant turneringens dommere eventuelt forbundets representant. Komitéen skal være til stede under hele turneringen. Det arrangerende lag skal skriftlig melde til utvalget lagets representant til protestkomitéen senest 1 uke før arrangementet. Protest må av lagets kaptein meddeles dommeren før laget forlater banen, og må være innlevert skriftlig til komitéens leder senest 15 min. etter kampens slutt. Lagets leder eller kaptein skal underskrive protesten. Gebyr betales ikke. Ved dissens har hver av komitéens medlemmer en stemme. Protestkomitéens avgjørelse kan ikke ankes.

       


 5.  STRAFFEREGLEMENT

5.1 Forgåelser

 5.1.1 Generelt

Disse straffebestemmelser gjelder for alle organisasjonsledd og medlemmer tilsluttet Norsk Jernbane Idrettsforbund, og gjelder kun forgåelser i forhold til NJIFs Lov og reglement.

Lov- og appellutvalget utøver Domsutvalgets myndighet i NJIF. (Jf. også NIFs straffereglement.)

5.1.2 Bekjentgjørelse

Alle organisasjonsledd plikter på forsvarlig vis å kunngjøre sine lover, bestemmelser og vedtak som er fattet med hjemmel i loven. Manglende kjennskap til lover, bestemmelser eller vedtak som er fattet med hjemmel i lov, kan deretter ikke påberopes som straffebefriende omstendighet.

5.1.3 Forgåelse

Dersom noen enkeltpersoner eller organisasjonsledd bryter gjeldende lover, vedtak eller bestemmelser eller på annen måte opptrer slik at det kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse, kan dette medføre straff etter 5.1.4. bestemmelser.

 

Som forgåelse regnes bl.a. (punktene er ikke uttømmende):

 

1.         Å bruke ulovlige utøvere i henhold til NJIFs Lov og reglement 1.3, 1,4 og den enkelte idretts konkurranseregler.

2.         Å unnlate å møte til kamp uten å melde fra eller uten å ha lovlig forfall.

3.         Å demonstrere eller opptre upassende overfor dommer, funksjonær eller andre utøvere.

4.         Å være uredelig som idrettsutøver, tillitsvalgt eller funksjonær.

5.         Å gi usanne opplysninger eller forklaringer som fører eller kan føre en idrettsmyndighet bak lyset.

6.         Å fremme anmeldelse mot organisasjonsledd, idrettsutøver eller funksjonær uten rimelig grunn.

7.         Å opptre beruset/upassende på reiser til og fra og under Jernbanemesterskap og ved representasjonsoppgaver for NJIF.

8.         Å unnlate å ta opp til behandling en korrekt inngitt anmeldelse om forgåelse.

9.         Å unnlate å etterkomme beslutning eller pålegg av overordnet myndighet.

10.       Å bruke eller medvirke til bruk av dopingmidler og/eller dopingmetoder.

5.1.4 Straff

De straffer som kan idømmes, er:

 

1.   Advarsel

2.   Bøter med inntil kr 500,‑ for organisasjonsledd og inntil kr 100,‑ for enkeltpersoner.

3.   Tap av rett til tillitsverv i NJIF. Ved tillitsverv forstås både valgte og oppnevnte verv.

4.   Tap av rett til å delta i NJIFs stevner (diskvalifikasjon).

5.   Tap av medlemskap i NJIF og alle derav følgende rettigheter.

 

Straff etter punkt 4 kan idømmes såvel lag som enkeltpersoner. Straff etter punktene 3, 4 og 5 kan idømmes for begrenset tid eller alltid.

 

Lag plikter å innrapportere straff idømt laget eller enkelt medlemmer av NIFs organisasjonsledd.

 

NJIFs domsutvalg avgjør om straffen også skal gjelde NJIFs arrangement.

 

Flere av disse straffer kan brukes samtidig. Ved gjentatte overtredelser bør strengere straff ilegges.

5.1.5 Foreldelse

En kan ikke ta opp en sak om forgåelse som er mer enn 1 ‑ et ‑ år gammel fra forgåelsen fant sted. For overtredelse av 5.1.3 punkt 6 og 8 er foreldelsesfristen 3 ‑ tre ‑ år fra forgåelsen fant sted.

 

For overtredelse som også rammes av den alminnelige straffelov, gjelder dog Straffelovens foreldelsesfrister.

 

5.2 Håndhevelse

5.2.1 Saksbehandlingen

Både enkeltpersoner og organisasjonsledd kan inngi anmeldelse om forgåelser, men bare organisasjonsledd har påtalerett, dvs. kan kreve at saken blir reist.

 

Når anmeldelsen er godkjent av et organisasjonsledd, skal anmeldelsen inngis skriftlig så snart som mulig til vedkommende domsmyndighet. Er mottakeren riktig instans, sendes anmeldelsen snarest mulig og senest innen 2 uker i rekommandert brev til den anmeldte, som gis en frist på minst 3 ‑ tre ‑ uker til å komme med sine bemerkninger (som bør være skriftlige) til den inngitte anmeldelse.

       

Samtidig gjøres anmeldte oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av den inngitte anmeldelse, dersom han unnlater å framkomme med sine bemerkninger innen den fastsatte frist.

       

Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort. Dersom en tar opp en muntlig forklaring av parter eller vitner, skal partene varsles i god tid og gis anledning til å være til stede. Bare de beviser som foreligger i saken og som begge parter er gjort kjent med, blir å legge til grunn for avgjørelsen. Enhver rimelig tvil skal komme anmeldte til gode.

 

Ingen kan være med på avgjørelsen dersom de selv er interessent i saken, har inngitt anmeldelse, har vært med på behandling av saken i lavere instans, eller på forhånd har gitt sin oppfatning av saken til kjenne offentlig.

 

Melding om avgjørelsen sammen med begrunnelsen for denne skal sendes anmeldte i rekommandert brev. Samtidig skal underretning gis om frist for overprøving av avgjørelsen, og om til hvem krav om overprøving skal rettes.

5.2.2 Suspensjon

Når straff etter 5.1.4, pkt. 3, 4 og 5 kan komme på tale, kan det organisasjonsledd som behandler saken, beslutte at anmeldte suspenderes, når dette finnes påkrevet. Suspensjon er ikke straff, men en midlertidig forføyning som gjelder så lenge saken er til behandling.

 

I suspensjonstiden taper vedkommende de rettigheter som domsmyndigheten bestemmer. Den som blir suspendert, skal straks underrettes skriftlig om suspensjonen.

 

Dersom avgjørelse i sak ikke er truffet innen 2 måneder fra suspensjonsdagen, har vedkommende organisasjonsledd plikt til straks å oppheve suspensjonen. I særlige tilfelle kan fristen forlenges med 1 måned og med plikt til melding herom til den suspenderte.

5.2.3 Organisasjonsleddenes kompetanseområde

a) Jernbaneidrettslag

Styret i laget tar avgjørelse om forgåelser innen laget. Dersom saken er så alvorlig at lagets styre mener den bør avgjøres av overordnet instans sendes saker med hjemmel i NJIFs Lov og reglement til NJIF.

 

b) Norsk Jernbane Idrettsforbund

Norsk Jernbane Idrettsforbunds lov og appellutvalg tar avgjørelse i saker om forgåelser med hjemmel i Norsk Jernbane Idrettsforbunds Lov og reglement.

 

Er Forbundet i tvil om sin kompetanse, konfererer det med Idrettsforbundet om saken hører inn under Norges Idrettsforbund.

5.2.4 Inngripen av organisasjonsledd

Et hvert organisasjonsledd kan gripe inn, enten selv ved å ta opp en sak til anmeldelse og/eller behandling eller ved å pålegge et lavere organisasjonsledd å ta opp saken. Et hvert organisasjonsledd plikter å behandle de saker om forgåelse som hører inn under organisasjonsleddet.

 

Når et organisasjonsledd tar opp en sak etter disse regler, medfører det ikke innhabilitet 5.2.1, 5. avsnitt.

 

Finner forbundsstyret/arbeidsutvalget i Norsk Jernbane Idrettsforbund at en sak er av særlig omfattende eller av stor prinsipiell betydning, kan dette på et hvert trinn forlange

saken oversendt Norges Idrettsforbunds Domsutvalg til behandling.

 

5.3 Overprøving

 5.3.1 Krav om overprøving

Alle interesserte parter kan forlange en avgjørelse overprøvd av en høyere instans. Ytterligere overprøving kan ikke kreves. Krav om overprøving etter disse bestemmelser må fremsettes skriftlig og senest innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen. Kravet må være grunngitt og sendes det organisasjonsledd som har truffet avgjørelse i saken. Dette organisasjonsledd skal straks sende kravet om overprøving til den instans som skal foreta overprøvingen.

 

- Overprøvingen skal foretas så snart som mulig. Den overordnede instans må ikke benytte seg av dokumenter eller bevis som den anmeldte (domsfelte) ikke er gjort kjent med.

 

‑ Avgjørelse truffet av NJIFs lov og appellutvalg i første instans, overprøves av styret i NJIF.

5.4 Alminnelige bestemmelser

5.4.1 Ikrafttredelse

En straff trer i kraft så snart vedkommende er gjort kjent med den og den står ved makt om avgjørelsen blir brakt inn til overprøving, med mindre ankeinstansen vedtar noe annet.

      

5.4.2 Bekjentgjøring

Saker som behandles etter disse bestemmelser skal vanligvis ikke offentliggjøres. I fall saken har vært offentlig omtalt, kan den instans som treffer avgjørelse i saken, vedta at suspensjonen eller frifinnelse skal offentliggjøres og på  hvilken måte dette skal skje.

5.4.3 Gjenopptakelse

Til fordel for den som er ilagt straff, kan en sak, som ellers er endelig avgjort, gjenopptas når det fremkommer opplysninger som man antar ville ha medført et annet resultat. Begjæring om gjenopptakelse sendes den instans som sist har avgjort saken. Blir begjæringen om gjenopptakelse avslått, kan denne avgjørelse overprøves, jf. 5.3.1 foran. Gjenopptakelsen behandles som ny sak.

5.4.4 Benådning

Den instans som sist behandlet straffesaken, kan etter søknad når særlige omstendigheter taler for dette, gi benåding. Vedtak om benåding kan bare fattes i fulltallig møte, og med 4/5

flertall.

6. STANDARD LOV FOR JERNBANEIDRETTSLAG

 

       

Lov for......................................................

Stiftet den ......

 

§ 1.

Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett, friluftsliv og hobbyvirksomhet i sunne former.

 

§ 2.

Laget er tilsluttet:

 

a) Norsk Jernbane Idrettsforbund.

 

b) Norges Idrettsforbund gjennom       ........................... bedriftsidrettskrets og Norges

    Bedriftsidrettsforbund.

       

§ 3.

I jernbaneidrettslag kan alle ved:

 

- Jernbaneverket og NSB

- heleide datterselskaper av JBV og NSB

- datter selskaper, datter-datter selskaper osv. hvor JBV og NSB er majoritetseiere

- andre institusjoner direkte knyttet til jernbanens virksomhet, så som Jernbanepersonalets Bank og Forsikring

- andre selskaper med hovedvekten av sin aktivitet knyttet til jernbanens virksomhet, men eid av/underlagt andre, for eksempel Samferdselsdepartementet

- andre jernbaneoperatører

 

 som er:

 

  • tilsatte i daglig virke (deltidsansatte velger selv hvor de vil være medlem - dog ikke ferievikarer eller midlertidig feriehjelp)
  • pensjonister
  • på ventelønn
  • ansattes ektefelle/samboer (som oppfyller NBIFs regler for ektefelle/samboer medlemskap)
  • hjemmeboende barn mellom 16 og 21 år der foreldre/foresatte tilfredsstiller kravene over, og det ikke finnes bedriftsidrettslag på barnets egen arbeidsplass/studiested

 

tas opp som medlem.

 

Pensjonister kan fortsette eller tas opp som medlem av idrettslaget dersom vedkommende var tilsatt ved virksomheten ved oppnådd pensjonsalder.

 

Ethvert medlem skal overholde Norsk Jernbane Idrettsforbunds, Norges Idrettsforbunds og Norges Bedriftsidrettsforbunds samt  lagets lover og bestemmelser.

 

Ethvert medlem som har sitt forhold til laget i orden har stemmerett på lagets møter og rett til å delta i konkurranser m.v. i samsvar med gjeldende konkurransebestemmelser.

 

 

§ 4.  Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingentens størrelse. Kontingenten betales hvis mulig ved trekk over 12 måneder gjennom Interessekontoret.

 

Medlem som skylder kontingent for minst 1 år mister sine rettigheter og kan ved styrets beslutning utelukkes av laget. Utelukkes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet.

 

§ 5.  Årsmøter

Ordinært årsmøte holdes hvert år i oktober måned. Årsmøtet innkalles med 2 ukers varsel ved oppslag på arbeidsplassen eller kunngjøring på annen måte.

 

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 8 dager før årsmøtet.

 

Årsmøtet behandler:

 

        1. Årsmelding fra styret og gruppene.

        2. Regnskap i revidert stand.

        3. Forslag som er kommet inn.

        4. a) Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer, ett styremedlem og 2 vararepresentanter.

            b) Valg av 2 revisorer med en vararepresentant.

            c) Valg av gruppestyrer.

            d) Valg av tingrepresentanter til de idrettsorganisasjoner laget er tilsluttet.

            e) Valgkomité.

 

Årsmøtet gjør vedtak om å opprette eller nedlegge grupper for bestemte idrettsgrener.

 

Alle valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Alle medlemmer av styret velges enkeltvis. Ingen anses valgt som ikke har oppnådd flertall av de avgitte stemmer (dvs. minst 1 stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer). Ved stemmelikhet mellom 2 kandidater foretas loddtrekning.

 

Valgbare er alle stemmeføre medlemmer over 17 år. Enhver tillitsvalgt kan frasi seg gjenvalg for like lang tid som han/ hun har fungert. I alle saker skal vedtakene, for å være gyldige, være gjort med et flertall (dvs. minst en stemme mer enn halvparten av de avgitte) ‑ unntatt lovendringer. Vedtakene må ikke være i strid med overordnede idrettsorganisasjoners lover og bestemmelser.

 

§ 6.  Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller 1/3 av de stemmeføre medlemmer krever det. De kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 14 dagers varsel.

 

Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort ved innkallingen.

 

§ 7.  Medlemsmøter

Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig.

 

§ 8. Styret

Laget ledes av et styre på 5 medlemmer:

Leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. For å være vedtaksført må et flertall av styret være til stede.

 

§ 9.  Styrets arbeid

      a)   Styret leder lagets samlede virksomhet.

      b)   Lederen har den daglige ledelsen av laget og skal anvise alle utbetalinger. Han/hun leder styrets forhandlinger og lagets møter, hvis ikke annet er bestemt. Han/hun skal passe på at valg, adresseforandringer o.l. som har interesse for krets og forbund blir meldt. Lederen må sammen med kassereren og revisorene sende inn rapport over medlemstall m.v. til overordnede instanser innen fastsatt frist.

     c)    Nestlederen fungerer som leder under dennes fravær.

     d)    Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Han/hun skal i samarbeid med lederen føre lagets korrespondanse. Han/hun skal dessuten være lagets arkivar.

     e)    Kasserer fører lagets regnskaper og medlemsfortegnelse. Lagets midler settes inn i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte og kan ikke tas ut uten fungerende leders og kassererens underskrift. Styret bestemmer hvor stort beløp kassereren til enhver tid kan ha i kassen. Underkasserer kan velges hvis det er behov for det.

     f)     Revisorene skal minst 1 gang årlig gjennomgå regnskapene, kontrollere kassa og se etter om verdipapirene og andre eiendeler er til stede. Enhver revisjon og kassekontroll føres inn i revisjonsprotokollen som legges fram forstyret.

 

§ 10.  Gruppestyrer

Hver av de grupper laget oppretter ledes av et styret på  minst 3 medlemmer, hvorav en velges som leder.

 

Gruppestyrene er økonomisk underlagt lagsstyret, som bestemmer i hvilken utstrekning gruppestyrene kan forplikte laget. Gruppestyrene skal behandle alle faglige saker som vedrører gruppen. De skal legge fram forslag til lagsstyret om stevner og stå for det tekniske arrangement.

      

Gruppestyrene sørger for at lover og disiplin holdes. Overtredelser skal rapporteres til lagsstyret.

      

Gruppestyrene legger fram for årsmøtet melding om gruppens virksomhet, deltakelse og plasseringer i stevner m.v.

       

§ 11. Utmelding ‑ eksklusjon

Utmelding av laget skjer skriftlig til styret.

 

Styret kan ekskludere medlemmer som ikke retter seg etter lagets lover, eller som ved sin opptreden kan skade lagets omdømme. Styrets avgjørelse kan ankes til lagets årsmøte.

      

§ 12. Lovendringer

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklista og krever 2/3 flertall av de frammøtte, stemmeføre medlemmer.

Lovendringer må godkjennes av styret i Norsk Jernbane Idrettsforbund og Idrettsstyret.

 

§ 13 kan ikke endres.

 

§ 13.

Oppløsning av laget kan bare vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall etter at forslaget på forhånd er satt opp på saklista, som er sendt medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 1 måned senere, og for at laget skal oppløses må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

 

I tilfelle oppløsning skal eventuelle eiendeler disponeres etter overenskomst mellom idrettslagets styre og Norsk Jernbane Idrettsforbund.

       


7. ÆRESMEDLEMMER OG HEDERSTEGN

       

7.1 Æresmedlemmer

 

1. Erling Kiil, Velferdssjef                                   Tingvedtak               13.11.65

2. Rolf Eek‑Johansen, Hovedstyrets IL                       "                       13.11.65

3. Per Svane, Hovedstyrets IL                                    "                       16.11.68

4. Kjell Skøien, HIL-NSB                                             "                       05.02.77

5. Eilif Moe, HIL-NSB                                                  "                       27.01.79

6. Arne Olufsen, JIL Drammen                                   "                       30.01.82

7. Arne Orderud, HIL-NSB                                          "                       31.01.87

8. Kjell A. Bakke, Velferdssjef                                     "                       30.01.88

9. Erling Ohnstad, JIL Ski                                           "                       26.01.91

10. Torleiv Osnes                                                        "                       29.01.94

11. Ivar Ødegård                                                         "                       29.01.94

12. Gunnar Skirbekk, HIL-NSB                                   "                       27.01.96

13. Oddleiv Nordmark, Lokdriften BIL             "                       30.01.99

14. Ansgar Dirdal, JIL Stavanger                                "                       25.01.03

15. Odd Skaret, JIL Oslo S                                         ”                       29.01.05

16. Ivar Fossli, JIL Kristiansand                                  ”                       29.01.11

17. Tore Jensen, JIL Hamar                                       ”                       29.01.11

18. Hans Roar Nilssen                                                ”                       09.03.13

19. Johnny Flatmo, JIL Eidsvoll                                  ”                       14.03.15

 

7.2 Hederstegn tildelt utenlandske personer

 

1. Henry Klein, Danmark                                    Tingvedtak               26.05.63

2. C. E. Härsell, Sverige                                              "                       26.05.63

3. Kurt Lindberg, Sverige                                            "                       16.08.64

4. Y. Ollilainen, Finland                                               "                       16.08.64

5. Viljo Miettinen, Finland                                            "                       16.08.64

6. Aatos Lehtonen, Finland                                         "                       14.11.70

7. Age Johansen, Danmark                            "                       14.11.70

8. Nils Larsson, Sverige                                     Styrevedtak              29.01.83

9. Poul Munk, Danmark                                  ”                       31.01.87

10. Erkki Nieminen, Finland                                        ”                       26.05.87

11. Willy Person, Sverige                                            ”                       05.06.09

 

7.3 Hederstegn tildelt innenlandske personer

 

1. Alf Thendrup Jensen, Hovedstyrets IL           Tingvedtak              08.11.52

2. Rolf Hallert, Hovedstyrets IL                                   "                       08.11.52

3. Einar Omdal, JIL Stavanger                                    "                       08.11.52

4. Einar Bergaust, JIL Hamar                          "                       08.11.52

5. Karl E. Kristiansen, JIL Drammen                           "                       12.11.55

6. Alf Andersen, JIL Kristiansand                   "                       12.11.55

7. Birger Iversen, Lok.driften, Trondheim                    "                       11.11.56

8. Arne Selnes, JIL Trondheim                                   "                       19.11.60

9. Kjell Skøien, Hovedstyrets IL                                  "                       19.11.60

10. Arne Olufsen, JIL Drammen                     "                       19.11.60

11. Alf Tranberg, Hovedstyrets IL                               "                       19.11.60

12. Rolf Eek‑Johansen, Hovedstyrets IL                     "                       14.11.64

13. Reidar Andreassen, JIL Kristiansand                    "                       13.11.65

14. Knut Gundersen, JIL Trondheim                           "                       13.11.65

15. Ivar Aanerud, JIL Kongsvinger                 "                       13.11.65

16. Per Svane, Hovedstyrets IL                                  "                       13.11.65

17. Erling Kiil, Velferdssjef                                          "                       13.11.65

18. Thor Kjus, Hovedstyrets IL                                    "                       12.11.66

19. Tormod Sannum, JIL Oslo Ø                    "                       12.11.66

20. Harald Dølplass, JIL Kristiansand                         "                       12.11.66

21. Arne Orderud, HIL-NSB IL                                    "                       16.11.68

22. Øistein Øverby, JIL Vestbanen                 "                       11.11.67

23. Ragnar Skautvedt, JIL Vestbanen                        "                       16.11.68

24. Arne Gjelsnes, HIL-NSB                                       "                       15.11.69

25. Thorleif Seglen, JIL Lillestrøm                              "                       14.11.70

26. Thorleif Osnes, JIL Stavanger                              "                       14.11.70

27. Erling Ohnstad. JIL Ski                                         "                       14.11.70

28. Oddmund Tønseth, JIL Oslo Ø                             "                       14.11.70

29. Wilh. Scharning, HIL-NSB                                     "                       15.11.71

30. Ottar Kilane, JIL Kristiansand                               "                       15.11.71

31. Eilif Moe, HIL-NSB                                                "                       25.01.75

32. Jan Voje, JIL Skien                                               "                       25.01.75

33. Jarle Galaaen, JIL Hamar                        "                       25.01.75

34. Asmund Moen, JIL Vestbanen                              "                       25.01.75

35. Asbjørn Granaas, JIL Ski                             Styrevedtak             11.09.76

36. Erling Helle, JIL Oslo Ø                                         "                       04.02.77

37. Rolf Lund, JIL Trondheim                                      "                       04.02.77

38. Gunnar Skirbekk, HIL-NSB                      "                       28.01.78

39. Bjarne Sletten, JIL Skien                                       "                       10.04.78

40. Nils Kattem, Marienborg BIL                                 "                       10.04.78

41. Thor Ottesen, NSB Biltransport. BIL                     "                       30.01.80

42. Arthur Selvik, JIL Lillestrøm                                  "                       30.01.80

43. Olav Martinsen, JIL Ski                                         "                       23.09.81

44. Håkon Berg, J.P.S. Bergen                                   "                       29.01.83

45. Per Slungaard, NSB Bil Sarpsborg                       "                       23.05.84

46. Kjell A. Bakke, Stasjonskam. Drammen  "                       25.01.85

47. Odleif Nordmark, Lokdriften BIL Trondheim         "                       25.01.85

48. Kåre M. Marthinsen, JIL Ski                                  "                       25.01.85

49. Per Eggum, JIL Ski                                               "                       27.01.89

50. Per Haugan, HIL-NSB                                           "                       26.01.90

51. Wern Erik Sollien, JIL Hamar                                "                       26.01.90

52. Erling Jarsve, JIL Grorud                                      "                       25.01.91

53. Arne Helbø, JIL Lillestrøm                                    "                       25.01.91

54. Ansgar Dirdal, JIL Stavanger                                "                       24.01.92

55. Roger Aaserud, JBIL Halden                                "                       29.01.93

57. Ivar Ødegaard, Arbeidsmiljøsjef                            "                       29.01.93

58. Gerd Nysveen, HIL-NSB                          "                       29.01.94

59. Odd Skaret, JIL Oslo S                                         ”                       25.01.97

60. Arvid P. Andersen, JIL Hamar                              "                       30.01.99

61. Ragnar Jensen, JIL Hamar                                   "                       30.01.99

62. Tore Hemo, HIL-NSB                                            "                       30.01.99

63. Ivar Fossli, JIL Stavanger                                     "                       25.01.03

64. Hans Roar Nilssen, JIL Trondheim                       ”                       29.01.05

65. Jan Olav Presthus, JIL Trondheim                        ”                       09.12.06

66. Johnny Flatmo, JBIL Eidsvoll                                ”                       27.01.07

67. Tore Jensen, JIL Hamar                                       ”                       31.01.09

68. Terje Ekrann, HIL-NSB                                         ”                       29.01.11

69. Randi Marthinsen, JIL Ski                                    ”                       29.01.11

70. Kåre Brenna, JVIL Hønefoss                                ”                       29.01.11

71. Leif Nygård, JIL Trondheim                                   ”                       09.03.13

72. Helge Larsen, JIL Stavanger                                ”                       09.03.13

73. Gunn Mathisen, JIL Ski                                       ”                       25.03.17
      

7.4 Innsatsmerke tildelt utenlandske personer

 

1. Bengt Wickstrøm, Sverige

2. Ivar Augustson, Sverige

3. Børge Petersen, Danmark                             Styrevedtak             27.01.84

4. Margith Østerberg, Finland                                     "                       sept. 85

5. Gøsta Adolfsson, Sverige                                       "                       10.03.89

6. Stig Bertil Karlson, Sverige                                     "                       22.08.89

7. Rune Axelson, Sverige                                           "                       12.03.91

8. Arvo Riita, Finland                                                   ”                       05.06.99

 

7.5 Innsatsmerke tildelt innenlandske personer

 

1. John Leirvik, JIL Ski                                       Styrevedtak             11.09.76

2. Odd Nesbakken, JIL Ski                                         "                       11.09.76

3. Hroar Sanderengen, JIL Oslo Ø                             "                       1.11.67

4. Odvar Hilton, JPS Bergen                                       "                       11.09.76

5. Odd Sigbjørnsen, JIL Stavanger                             "                       11.09.76

6. Knut Bermingrud, JIL Drammen                             "                       11.09.76

7. Odd Rennemo, JIL Hamar                                      "                       14.11.76

8. Arvid P. Johansen, JIL Hamar                                "                       14.11.76

9. Oddleiv Nordmark, Lokdriftens BIL                         "                       04.02.77

10. John Aungrind, Lokdriftens BIL                             "                       04.02.77

11. Karl Kvaase, JIL Kristiansand                               "                       04.02.77

12. Odd Skøien, JIL Hamar                                        "                       20.08.77

13. Harry Halvorsen, JIL Stavanger                            "                       13.11.77

14. Kjell Ingebrethsen, JIL Stavanger                         "                       13.11.77

15. Harold Wie, JBIL Mo i Rana                                  "                       13.11.77

16. August Jensen, JIL Narvik                                    "                       13.11.77

17. P. Øverby Hagen, JIL Hamar                                "                       13.11.77

18. Per Myhre, JBIL Steinkjer                        "                       28.01.78

19. Roald Mykland, JIL Kristiansand                           "                       28.01.78

20. Kåre Magnussen, JIL Oslo Ø                                "                       10.04.78

21. Hans Martin Tollefsen, JIL Narvik                         "                       12.11.78

22. Arvid Lerstad, BIL Stasjonskameratene    "                       26.01.79

23. Arne Trandum, JIL Hamar                                    "                       26.01.79

24. Arne Tangen, JIL Trondheim                                "                       09.03.79

25. Ole Skramstad, JIL Drammen                               "                       09.03.79

26. Johan Wickmann, JIL Grorud                               "                       25.01.80

27. Per Johanessen, JIL Kristiansand                        "                       04.06.80

28. Sverre Ramstad, JIL Kongsvinger                        "                       13.09.80

29. Kåre Våten, JIL Ski                                               "                       13.09.80

30. Hans Kaarstein, Marienborg BIL                           "                       30.01.83

31. Ragnhild Martinsen, JIL Ski                                  "                       23.09.81

32. Ivar Bredholt, JIL Ski                                             "                       23.09.81

33. Odd Bekk, JIL Hamar                                            "                       10.03.82

34. Reidar Andersen, JIL Oslo S.                               "                       19.05.82

35. Arne Østerud, JIL Oslo S.                                     "                       19.05.82

36. Fritz Mosleth, JIL Trondheim                   "                       29.09.82

37. Jarle Åsheim, JIL Ski                                            "                       11.09.76

38. Lars Flinterud, JIL Grorud                                     "                       29.01.83

39. Finn Astor Trugaard, JIL Drammen                      "                       09.03.83

40. Leif Bergaust, JIL Hamar                                      "                       07.09.83

41. Sverre Kristiansen, JIL Hamar                              "                       07.09.83

42. Johan Ruud, JIL Ski                                              "                       07.09.83

43. Ole Stensmo, JIL Hamar                                       "                       07.09.83

44. Jonny Frøseth, JBIL Steinkjær                              "                       27.01.84

45. Ansgard Dirdal, JIL Stavanger                              "                       27.01.84

46. Leif Rennemo, JIL Hamar                                     "                       13.03.84

47. Istvan Jacob, JIL Hamar                           "                       13.03.84

48. John Bredholt, NSB Bil Sarpsborg                        "                       23.05.84

49. Arild Bredholt, NSB Bil Sarpsborg                        "                       23.05.84

50. Knut Bredholt, NSB Bil Sarpsborg                        "                       23.05.84

51. Syver Ambjørn Lunder, NSB BIL Sarpsborg         "                       25.01.85

52. Bjørg Singsås, HIL-NSB                                       "                      15.11.85

53. Asbjørn Tangen, JIL Kongsvinger                         "                       24.01.86

54. Arne Helbø, JIL Lillestrøm                                    "                       24.01.86

55. Arild Moe, JIL Alnabru                                           "                       24.01.86

56. Ivar Fosseli, JIL Kristiansand                                "                       24.01.86

57. Arne Nordtømme, Marienborg BIL                        "                       27.05.86

58. Gyørgy Kovacs, JIL Ski                                         "                       27.05.86

59. Håkon Olsen, JIL Hamar                                       "                       26.08.86

60. Bjarne Andreassen, JBL Narvik                            "                       30.01.87

61. Gunnar Øien, JBL Narvik                                      "                       30.01.87

62. Alf Eck, JBL Narvik                                               "                       30.01.87

63. Reidar Stølen, HIL-NSB                                        "                       30.01.87

64. Kristian Trandum, JIL Oslo S                                "                       25.08.87

65. Ole Strand, JIL Hamar                                          "                       14.11.87

66. Arvid Herland, JIL Ski                                           "                       14.11.87

67. Arthur Krogstad, JBIL Steinkjer                             "                       29.01.88

68. Leif Stalsberg, JIL Oslo S                                     "                       29.01.88

69. Normann Strømfjord, JIL Stavanger                     "                       29.01.88

70. Odd Halseth, JBIL Steinkjer                                  "                       29.01.88

71. Håkon Johansen, JIL Ski                                      "                       29.01.88

72. Rolf Langengen, JIL Ski                                        "                       27.01.89

73. Hans Wendelborg, JIL Drammen                          "                       27.01.89

74. Lars Trønsdal, Marienborg BIL                             "                       10.03.89

75. Ragnar Jensen, JIL Hamar                                   "                       26.01.90

76. Magne Høgsveen, JIL Hamar                               "                       26.01.90

77. Knut Torgersen, JBIL Halden                                "                       20.03.90

78. Reidar Bjerke, HIL-NSB                                        "                       25.01.91

79. Arvid Johansen, Jernb. Kameraklubb Oslo           "                       25.01.91

80. Jan Olav Presthus, JIL Trondheim                        "                       25.01.91

81. Leif Rekstad, JIL Trondheim                                  "                       25.01.91

82. Arne Moholdt, Rørosbanen BIL                            "                       25.01.91

83. Jerker Eid, JIL Nord                                              "                       25.01.91

84. Bjørn Snerting, JIL Trondheim                              "                       03.09.91

85. Tore Hansen, JIL Trondheim                                "                       03.09.91

86. Helge Larsen, JIL Stavanger                                 "                       24.01.92

87. Hans Roar Nilsen, JBIL                                         "                       24.01.92

88. Odd B. Pettersen, Lokdriften BIL                          "                       24.01.92

89. Odd Martinsen, JIL Hamar                                   "                       24.01.92

90. Per Henriksen, JIL Lillestrøm                                "                       24.01.92

91. Einar Nordvik, JIL Stavanger                                "                       24.01.92

92. Georg Henriksen, JIL Stavanger                           "                       24.01.92

93. Viggo Johansen, JIL Tønsberg                             "                       10.03.92

94. Even Løkken, JIL Trondheim                                "                       01.09.92

95. Bjørn Forsmo, JIL Ski                                           "                       29.01.93

96. Sveinung Skjærstad, HIL/NSB                              "                       29.01.93

97. Henrik Bade, JBIL Steinkjer                                  "                       15.03.93

98. Sven Johannessen JIL Hamar                              "                       15.03.93

99. Harry Eriksen JIL Trondheim                                "                       16.10.93

100. Inger Helene Lunde JIL Oslo S                           "                       08.11.93

101. Roy Kjernet JIL Oslo S                                        "                       03.05.94

102. Per Erling Myhre JIL Trondheim                         ”                       03.05.94

103. Bjørn Andresen HIL/NSB                                    ”                       27.01.95

104. Willy Særvold JIL Ski                                          ”                       27.01.95

105. Reidar Reksten JIL Drammen                             ”                       27.01.95

106. Terje Ekrann HIL/NSB                                        ”                       27.01.95

107. Thorleif Larsen JIL Hamar                                  ”                       27.01.95

108. Oddvin Karlsen JIL Hamar                                ”                      27.01.95

109. Ingunn Reistad, HIL/NSB                                   ”                      25.01.97

110. Jens Erik Arnesen HIL/NSB                              ”                      25.01.97

111. Edmund Forselv JIL Narvik                               ”                      25.01.97

112. Harry Sollie, JIL Trondheim                               "                      30.01.99

113. Olav Kristiansen, HIL NSB                                "                      30.01.99

114. Osmund Ueland                                                 "                      27.01.01

115. Randi H. Marthinsen, JIL Ski                             "                      27.01.01

116. Kåre Brenna, JBIL Hønefoss                             "                      27.01.01

117. Anne Lundberg, JIL Ski                                     "                      27.01.01

118. Hartvig Stavem, JIL Halden                               "                      27.01.01

119. Lisbeth Smedbråten, HIL NSB                           "                      27.01.01

120. Trond Borgersrud, HIL NSB                              "                      27.01.01

121. Morten Westin                                                    "                      25.01.03

122. Leif Nygård, JIL Trondheim                               "                      25.01.03

123. Johnny Flatmo, JBIL Eidsvoll                            "                       25.01.03

124. Bjørn Rakbjørg, JIL Trondheim                          "                      25.01.03

125. Jan Asbjørn Moe, JIL Trondheim                      "                      25.01.03

126. Hermod Wendelborg, JIL Drammen                  "                      25.01.03

127. Harald Skifterud, JIL Oslo S                              ”                      22.03.03

128. Bjørn Sandvik, JIL Oslo S                                  ”                      29.01.05

129. Tore Jensen, JIL Hamar                                    ”                      29.01.05

130. Kjell Lilleløkken, JVIL Hønefoss                        ”                      27.01.07

131. Børge Langeland, JIL Stavanger                       ”                      27.01.07

132. Ingeborg Gihle, JBV BIL Oslo                            ”                      27.01.07

133. Britt Jorun Øverstad, JBV BIL Oslo                   ”                      27.01.07

134. Jan Erik Kregnes                                               ”                      01.02.07

135. Andre Forsmo, JIL Ski                                       ”                      05.03.08

136. Per Hagen, JIL Drammen                                  ”                      31.01.09

137. Oddvin Tjensvoll, JIL Stavanger                         ”                      31.01.09

138. Kåre Fossum, JIL Drammen                              ”                      23.03.09

139. Helge Skårdal, JIL Skien                                   ”                      29.01.11

140. Gunn Mathisen, JIL Ski                                     ”                      29.01.11

141. Rune Aune, JIL Trondheim                                ”                      05.03.12

141. Nina Børrud, HIL-NSB                                       ”                      28.04.12

142. Kjell Johansen, Marienborg BIL                         ”                      09.03.13

143. Steinar Myrabø, JBV BIL Oslo                           ”                      09.03.13

144. Tom Jochumsen, JIL Kristiansand                    ”                       14.03.15

145. Odd Hakvåg, BIL Marienborg                            ”                     14.03.15

146. Jan Widar Osaland, JIL Ski                               ”                      25.03.17